Transitorische Posten - Instellingen

Instellingen vooraf om de functie te kunnen gebruiken.

Instellingen Transitorische Posten

De functie Transitorische Posten dient om kosten en opbrengsten, die betrekking hebben op meerdere boekhoudkundige perioden, te verdelen over die perioden en eventueel boekjaren.

Voordat de functie gebruikt kan worden, moeten eerst een aantal instellingen worden gedaan vanuit de Setup Wizard.

Aanmaken dagboek en grootboekrekeningen voor transitoria

Voor de instellingen voor transitorisch boeken, zijn de volgende elementen benodigd:

 1. Een nieuw dagboek voor de transitorische journaalposten dat nog niet eerder is gebruikt.
  Type : Memoriaal.
  Noem dit dagboek bijvoorbeeld : Transitoria
  Lees voor instructies: Dagboeken beheer

 2. Twee grootboekrekeningen (tussenrekeningen) voor het verdelen van de resp. in- en verkoop boekingen.
  Type : Balans of kruisposten
  Noem deze rekeningen bijvoorbeeld : Transitoria Inkoop resp. Transitoria Verkoop
  Lees voor instructies: Beheer Rekeningschema

Functie activeren in Setup Wizard

Nu kunnen het nieuwe dagboek en de grootboekrekeningen gekoppeld worden aan de functie Transitorische Posten.

 • Ga naar: FINANCIEEL  >  Algemeen  >  Setup Wizard

 • Open in de Setup Wizard de optie Administratie Instellingen.
  Deze zijn te vinden via : Administratie  >  Administratie instellingen :


  Deze pagina geeft de mogelijkheid diversen instellingen te doen voor de inrichting van de administratie.

   
      

Trb setup 

Trb -setup -1

 

Nu kunnen Transitorische Posten aangemaakt worden.  Raadpleeg eerst de gebruiksinstructies....

 

Tags Instellingen Transitorisch Boeken Transitorische Posten transitoria
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.