Transitorische Posten

Kosten en opbrengsten spreiden
over meerdere perioden en boekjaren

Kosten en opbrengsten spreiden met Transitorische Posten

De functie Transitorische Posten dient om kosten en opbrengsten, die betrekking hebben op meerdere boekhoudkundige perioden, te verdelen over die perioden en desnoods boekjaren. Voorbeelden van dit soort kosten zijn de jaarlijkse verzekeringspremies of vooruitgefactureerde jaarabonnementen. Hierdoor blijft de resultatenrekening in elke periode zuiver in het geval van vooruitbetaalde, nog te betalen kosten en gefactureerde opbrengsten.
Transitorische Posten is een standaardfunctie in de module Financieel in type ISM1 en ISM3 administraties.

Instellingen vooraf

Om de functie te kunnen gebruiken zijn eerst een aantal instellingen benodigd. Dit instellen kan vanuit de Setup Wizard.

Ga voor instructies naar: Instellingen Transitorische Posten

 

Transitorisch 

Aanmaken van Transitorische Posten

Transitorische Posten oftewel transitoria kunnen worden aangemaakt vanuit het grootboekoverzicht. (FINANCIEEL >> Grootboek  >> Raadplegen Grootboek).
Elke grootboekmutatie van het type: Winst en Verlies, Inkoop/Kosten en Verkoop/Omzet kan worden omgezet in transitorische posten.

Ga voor instructies naar: Aanmaken Transitorische Posten

 

Beheer van Transitorische Posten

Alle aangemaakte transitorische posten zijn in één overzicht samengebracht.
Dit overzicht geeft inzicht in de gemaakte posten en de mogelijkheid om transitoria aan te passen of zelfs te verwijderen.

Ga voor instructies naar: Beheer Transitorische Posten

Tags Transitorisch Boeken Transitorische Posten transitoria Transitorisch
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.