Transitorische Posten - Beheer

Overzicht van Transitorische Posten
voor overzicht, inzicht en beheer.

Overzicht Transitorische Posten

De functie Transitorische Posten dient om kosten en opbrengsten, die betrekking hebben op meerdere boekhoudkundige perioden, te verdelen over die perioden en eventueel boekjaren. Voor het beheer zijn alle transitorische posten terug te vinden in het Overzicht Transitorische Posten.

 Het Overzicht Transitorische Posten wordt getoond waarmee met de beschikbare filter- en zoekopties elke transitorische post worden teruggevonden.

Transitoria uit een boeking vormen tezamen één geheel

De journaalposten van de transitorische posten en de originele boeking waaruit ze zijn aangemaakt, vormen samen één geheel om de consistentie in de administratie te garanderen. Zodra de transitorische posten zijn aangemaakt, worden alle boekingen/journaalposten daarom geblokkeerd. Dit wil zeggen dan deze boekingen niet meer (individueel) kunnen worden aangepast of verwijderd. Dat geldt ook voor de originele boeking, zodat er niet per ongeluk één boeking uit de set van transitorische posten kan worden aangepast en verwijderd, of dat de originele boeking wordt veranderd en er een verschil ontstaat.
Het is wel mogelijk om alle transitoria in één keer te verwijderen of als geheel aan te passen (te herverdelen). De originele (In- of Verkoop) boeking wordt dan ook weer vrijgegeven.

Voor elke aanpassing van een transitorische post moet deze eerst verwijderd worden om vervolgens vanuit de originele boeking een nieuwe post aan te maken met de aangepaste verdeling.

 

Beschikbare functies

Middels de filters kan er worden gefilterd in het overzicht. Standaard staat het filter op het huidige boekjaar. Door de filters aan te passen kunnen er ook transitoria uit andere boekjaren worden opgevraagd.

Trd -list -1

Bij de afbeelding :

  1. Met het [+] icoon (1), kunnen de onderliggende periode boekingen worden ingezien/uitgeklapt.
  2. De transitorische posten inclusief alle periode boekingen kunnen worden verwijderd middels het prullenbak icoon. Trashicoon (2)
  3. Per regel kan er worden doorgedrilled naar de onderliggende boeking in het grootboek. Gebruik hiervoor het loep icon. Loep (3)
  4. Elke regel verwijst naar een journaalpost/boeking, waarbij de periode van de boeking te vinden in de eerste kolom (4).
  5. In de 2e kolom is het soort boeking beschreven (5) waarbij :

    Tegenboeking : Totaalbedrag wordt in de originele geboekte periode tegengeboekt op de geselecteerde tussenrekening.

    Periodeboeking : Periode bedrag wordt in elke periode opgeboekt op de originele Winst en Verlies rekening met tegenboeking op de tussenrekening.

  6. In het overzicht staan enige gegevens van de originele boeking die transitorisch is geboekt (6).

Herkennen van journaalposten uit Transitoria

De omschrijving bij de boekingsregels van Transitorische Posten worden afgeleid van de omschrijving van de oorspronkelijke journaalpost en ze worden voorzien van een automatische prefix als volgt :

TRP Boekingsregel

Op deze wijze kan elke individuele journaalpost direct in verband gebracht worden met de oorspronkelijke boeking.

 

Tags Transitorisch Boeken Overzicht transitorische posten
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.