Beginbalans

Hoe wordt een beginbalans ingevoerd?

Beginbalans

De Beginbalans toont de startpositie van het boekjaar en bevat uitsluitend balansrekeningen voor Activa (bezittingen) en Passiva (schulden).
Hierbij is te denken aan bijvoorbeeld:

Doorgaans wordt de beginbalans eenmalig, alleen bij het starten van de onderneming, handmatig ingevoerd. Dit kan direct bij het in gebruik nemen van de administratie maar ook op een later moment, wanneer de beginbalans nog niet definitief is vastgesteld. Bij het beoordelen van de cijfers van een boekjaar zal hiermee dan wel rekening gehouden dienen te worden.

Zodra de administratie in gebruik is genomen, zal de beginbalans van het volgende boekjaar na het draaien van de jaarovergang door Asperion worden gegenereerd:  

Automatisch generen jaarovergang

De jaarovergang zorgt ervoor de balansposten tussen twee boekjaren weer op elkaar aansluiten en de winst/ het resultaat van het afgelopen boekjaar wordt overgeboekt naar de balansrekening voor het resultaat, zodat deze wordt toegevoegd aan de beginbalans.

De beginbalans bevat uitsluitend balansrekeningen, geen grootboekrekeningen uit de winst- en verliesrekening.

Lees meer over de jaarovergang in de Online Help: Jaarovergang

Nieuwe onderneming starten in Asperion

Is de onderneming net gestart en zijn er vanuit privé investeringen gedaan, dan kunnen deze in de beginbalans worden opgenomen, bijvoorbeeld de ingebrachte goederen worden aan de debetzijde opgenomen en de inbreng vanuit privé (storting) aan de creditzijde.

Bestaande onderneming met overstap naar Asperion

Als er een overstap gemaakt wordt naar Asperion met een bestaande onderneming, dan dient de startpositie in de administratie te worden ingegeven als beginbalans.

Voor het inboeken van deze beginbalans zijn er verschillende mogelijkheden: de gegevens kunnen handmatig worden ingevoerd, maar ook worden ingelezen door middel van een auditfile. Voorwaarde is wel dat het vorige pakket een auditfile (bestand van het type .XAF, versie 3.0 of hoger) kan exporteren, onze afdeling TechSupport kan deze vervolgens ingelezen. Hiermee worden alle mutaties van de voorgaande jaren ingelezen, zodat het verleden gedetailleerd geraadpleegd kan worden. Informeer voor de mogelijkheden en de kosten hiervan bij de HelpDesk.

Invoeren beginbalans

De handmatige invoer van de beginbalans bestaat uit drie stappen:

Controleer vóór aanvang of de juiste grootboekrekeningen aanwezig zijn en de benodigde dagboeken al zijn aangemaakt.

Voor de AdmInbox ZZP kies menu Instellingen > Beginbalans > invoeren.

Voor de module InBalance/ Financieel: Kies menu Grootboek > Beginbalans > invoeren

Het onderstaande scherm wordt nu getoond, vul deze in.  

 Beginbalans Setup 2019

 

 

  1. Kies het betreffende boekjaar.
  2. Kies bij “debiteuren” en “crediteuren” voor “een totale post” wanneer er alleen een totaal bedrag wordt vastgelegd voor álle openstaande posten, waarop dan later de ontvangsten en betalingen worden afgeboekt.
  3. Kies voor “Per debiteur” en “Per crediteur, wanneer aan de beginbalans de openstaande posten per debiteur en/ of crediteur worden toegevoegd.

Voor de AdmInbox ZZP geldt dat álle openstaande posten per stuk per debiteur of crediteur dienen te worden toegevoegd.

Debiteuren- en crediteurensaldo

 Beginbalans Setup Openstaande Posten 2019

 

Totaalbedrag openstaande posten (debiteuren of crediteuren)

Voer hier altijd het totaal bedrag in van alle openstaande posten debiteuren of crediteuren in, óók als er gekozen is voor het aanmaken van de openstaande posten per debiteur of crediteur. Asperion gebruikt het totaalbedrag in het laatste geval als controlebedrag. Als het controlegetal niet op 0 uitkomt, zal er een rood uitroepteken getoond worden.

 Beginbalans Setup Openstaande Posten Overzicht 2019

Invoer openstaande posten per debiteur/crediteur:

Wanneer er voor gekozen is om de openstaande posten per debiteur/crediteur in te voeren, klik dan op de knop “Invoer OP debiteuren’ of ‘Invoer OP crediteuren”.

 Invoer Openstaande Posten Crediteuren 2019

 

 

Door op het plusteken achter het Debiteur of Crediteur nr. te klikken kan er tijdens het aanmaken van de openstaande post een nieuwe debiteur of crediteur worden toegevoegd aan de administratie.

Voer nu aan de hand van de openstaande postenlijst uit het vorige pakket de openstaande posten per debiteur of crediteur afzonderlijk in, zodat het totaal aansluit bij het eerder ingevoerde totaal bedrag. Het saldo bij “Nog in te voeren” zal dan € 0,00 zijn en het rode uitroepteken op het voorgenoemde scherm zal dan verdwenen zijn.

 

Invoer Openstaande Posten Crediteuren Detailscherm 2019

Invoer overige balansposten

Klik nu op “Invoer balansposten” en voer de overige posten conform de beginbalans in.

 Invoer Openstaande Posten Grootboek 2019

 

 Kies “Klaar” wanneer alle posten zijn ingevoerd om terug te keren naar het Beginbalans Set Up scherm om de beginbalans door te boeken.

 De knop 'Doorboeken beginbalans' kan pas geselecteerd worden op het moment dat de totalen van de ingevoerde posten onder de grijze balk aan debetzijde en creditzijde gelijk zijn en het saldo € 0,00 is.

Klik ook op “Klaar” wanneer de ingevoerde posten bewaard mogen worden om later de beginbalans verder af te maken.

Met 'tab' kan er naar het volgende veld gesprongen worden. De tab kan gebruikt worden op dezelfde regel of om te  gaan naar een volgende regel. Er mag maar één bedrag per regel worden ingegeven. Met 'Enter' wordt er gesprongen naar de volgende regel.

 

Doorboeken beginbalans

Er wordt teruggekeerd naar de eerste invoerpagina om de beginbalans door te boeken in de administratie of eventuele wijzingen alsnog door te voeren via de knop “Wijzigen”

 Invoer Openstaande Posten Doorboeken BB 2019

 

 

Als alles volledig is ingevoerd,  klik dan op ‘Doorvoeren beginbalans’ en kies (eenmalig) het  gewenste dagboek van het type “Memoriaal”, klik vervolgens op de knop “Genereren” en bevestig de invoer in het volgende scherm: ‘Wilt u doorgaan’ met  ‘Ja’.

 Invoer Openstaande Posten Doorboeken BB Selecteer Dagboek 2019

 

Achteraf aanpassen van de beginbalans

Wanneer achteraf een beginbalans aangepast dient te worden, dan kan er óf een aanvullend memoriaal boeking worden aangemaakt in dezelfde periode als de beginbalans óf per e-mail een verzoek bij de Helpdesk worden ingediend om de beginbalans terug te laten draaien: Helpdesk@asperion.nl.

Beginbalans in de daarop volgende boekjaren via jaarovergang

Voor de daarop volgende boekjaren is het niet meer nodig een beginbalans handmatig in te voeren: deze wordt automatisch gegenereerd vanuit de jaarovergang.

Opvoeren van Activa

Bestaande activa/ investeringen die handmatig via de beginbalans zijn opgevoerd en waarop wellicht ook al is afgeschreven, kunnen via de module Vaste Activa vastgelegd worden. Zie hiervoor:

/vaste-activa-administratie/bestaande-activa-invoeren.aspx

 TIP: Is de definitieve beginbalans nog niet vastgesteld, dan kunnen de reeds bekende balansposten (als banksaldi, debiteuren- of crediteurensaldi en/of openstaande posten) via de beginbalans ingevoerd worden, waarbij het saldo tijdelijk op een tussenrekening of kruispostenrekening kan worden geboekt bijv. 'tussenrekening beginbalans'. Is de definitieve beginbalans vastgelegd, dan kan er een aanvullende memoriaalboeking in periode 0 van het betreffende jaar worden aangemaakt om de tussenrekening over te boeken naar de betreffende grootboekrekeningen.

 

Tags Rapportage openstaande posten overzicht historisch overzicht debiteuren Grootboek grootboek mutaties beginbalans
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.