Afletteren Grootboek rekeningen

Afletterbaar maken van grootboekrekeningen
waarvan het mutatiesaldo op € 0.00 moet lopen.

Grootboek rekeningen afletterbaar maken

Menu : Module Financieel >  Algemeen > Setup Wizard > Rekeningschema > Grootboekrekeningen

In een administratie bevinden zich grootboekrekeningen op de balans, waarvan het saldo uiteindelijk op € 0.00 moet lopen. Op deze grootboekrekeningen worden tijdelijk bedragen geboekt, die veelal op een later moment afgeboekt worden.
Een voorbeeld is  een grootboekrekening van het type kruisposten om de mutaties die van bank naar bank of naar de kas overgeheveld worden te boeken.

 

GBrek DetailsDe gebruiker kan zelf bepalen welke grootboekrekeningen afgeletterd moeten worden. Het is logisch dat alleen grootboekrekeningen van het rekening type Balans (overig) en Kruisposten hiervoor in aanmerking komen.
Deze grootboekrekeningen moeten hiervoor gekenmerkt worden d.m.v een vink op de kaart van grootboekrekening: Dit doet u alsvolgt :

 

 

 

 

Meerdere rekeningen tegelijk instellen

Het is ook mogelijk om een aantal (of alle) grootboekrekeningen in één keer van de "afletter vink" te voorzien.
Dit gaat alsvolgt :

Groepsinst Gb

Wordt er op deze wijze een grootboekrekening van een niet geschikt rekeningtype als afletter rekening aangemerkt, dan is dat geen probleem want deze rekening wordt dan toch niet getoond bij de afletter functie. Op het detailscherm van een grootboekrekening die niet voldoet aan het criterium, is de vinkbox voor Afletter rekening dan ook niet aanwezig.

Nuttige links :

 

Tags Grootboekrekening afletteren
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.