inTrade - Verkooporder

Snel zoeken van verkooporders

Zoeken van Verkoop orders

Snel de status van een verkooporder opzoeken

menu : inTrade > Verkoop > Verkooporders

Het scherm voor aanmaak en beheer van verkooporders kan, als er sprake is van veel orders, snel onoverzichtelijk worden. Naast de nieuwe orders is er de lijst met backorders, pakbonnen, vrachtbrieven en nog veel meer. Met de speciale zoekfunctie bovenaan het scherm is dan de status van een bepaalde verkooporder, of de status van alle orders van een bepaalde debiteur, snel vast te stellen.

Bovenaan het scherm zijn twee zoekvelden beschikbaar waarmee op Documentnummer, in dit geval Verkoopordernummer, of op debiteurnaam gezocht kan worden.

Voorbeeld
Stel er is sprake van een verkooporder VER5631 die gedeeltelijk in backorder status is en er is al een pakbon gegenereerd voor het leverbare deel.
Door bijvoorbeeld "5631" in het zoekveld voor document nr. in te voeren, gevolgd door een RETURN of  ENTER (of door op de knop "Zoeken" te klikken) wordt het zoekresultaat direct weergegeven als volgt :

Verkooporder Zoeken

RESET knop

Het zoekresultaat toont alleen de documenten die voldoen aan het zoek criterium. Alle overige documenten zijn dan even onzichtbaar.
Gebruik de RESET knop om alle documenten weer te zien.

 

Nuttige links :

Tags Zoek verkooporder Zoek document
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.