inTrade - Verkooporder

Snel inzicht in de leverstatus met kleurcodering
van regels in verkooporders

Kleurcodering van regels in Verkooporders

 

menu: inTrade > Verkoop > Verkooporders     > open een verkooporder  > en plaats de mousepointer op een kleurcodering

Verkooporderregel2

Fragment van een geopende verkooporder met orderregels en waarbij de muispointer op de kleurcodering is geplaatst.

 

In een verkooporder wordt op order regelniveau een kleurcodering gebruikt die overeenkomt met de kleurcodering die op order niveau gehanteerd wordt.
Elke orderregel betreft één bepaald artikel. De kleurcode per regel dient om de leverstatus van dat artikel aan te geven. De legenda bovenaan het scherm geeft de betekenis van elke kleur aan  als volgt:

Legenda Verkooporderregel

Volledig geleverd
Dit betekent dat het artikel m.b.t.het aantal zoals ze in de order regel is opgenomen, al volledig is geleverd. Bij het definitief maken van deze order zal het artikel niet meer op de pakbon opgenomen worden en zal ook geen backorder ontstaan.

Volledig leverbaar
Dit betekent dat het artikel m.b.t.het aantal zoals ze in de order regel is opgenomen, op voorraad is. De regel kan dus geheel uitgeleverd worden. Bij het definitief maken van deze order zal het artikel met het gevraagde aantal op de pakbon opgenomen worden en zal er dus geen backorder ontstaan.

Deels leverbaar
Dit betekent dat het artikel m.b.t. het aantal zoals ze in de order regel is opgenomen, deels op voorraad is. De regel kan dus gedeeltelijk uitgeleverd worden. Bij het definitief maken van deze order zal het artikel met het leverbare aantal op de pakbon opgenomen worden en zal voor de rest een backorder ontstaan.

Niet leverbaar
Dit betekent dat het artikel niet op voorraad is. De regel kan dus in het geheel niet uitgeleverd worden. Bij het definitief maken van deze order zal voor het artikel met het gevraagde aantal een backorder ontstaan.

Artikel Conflict
Als aangegeven wordt dat er sprake is van een artikel conflict, dan betekent dit dat er andere order regels in deze of andere orders bestaan die hetzelfde artikel bevatten terwijl er niet genoeg artikelen op voorraad zijn om aan de vraag van alle orders te voldoen. Deze informatie is van belang bij het bepalen welke orders eerst uitgeleverd moeten worden.

  

Detail voorraad informatie van een artikel

De leverstatus is altijd een moment opname. Om precies inzicht te krijgen in de leverstatus van elk artikel en dus elke orderregel, is een gedetailleerde calculatie voorhanden die opgeroepen kan worden door de muis pointer op een kleurcode te plaatsen.

Verkooporderregel Leverstatus

     

Voorraad informatie van een artikel met kleurcode "Volledig Leverbaar" en een artikel conflict

Het betreft een artikel waarvan er 78 stuks op voorraad staan en dat is voldoende om de gevraagde 65 stuks in deze order uit te leveren. Andere orders hebben echter in totaal nog eens 18 stuks van dit artikel nodig zodat er 5 stuks te weinig zijn om alle orders ineens uit te leveren.
Er is dus op dit moment sprake van een (potentieel) artikel conflict. Omdat er 10 stuks momenteel in bestelling zijn die doorgaans een levertijd van 5 dagen hebben, is het artikel conflict dus slechts van tijdelijke aard.

Tip : Het genoemde aantal In bestelling is het netto aantal artikelen dat nog ontvangen moet worden. Anders gezegd : het betreft het saldo van het daadwerkelijke aantal bestelde artikelen en verminderd met het aantal daarvan dat inmiddels geleverd en dus aan de voorraad toegevoegd is.

 

Net als op order niveau wordt de kleuring van een order regel dus bepaald door de beschikbare fysieke voorraad op dat moment en ongeacht de artikelvraag van andere, nog niet uitgeleverde orders. Met elke voorraad verandering, bijvoorbeeld door uitlevering van een order, kan de leverstatus, en daarmee de kleurcode van andere order regels dus veranderen. Dat laatste kan gebeuren als eenzelfde artikel in meerdere orders is opgenomen. Om deze reden is het van belang dat de belangrijkste verkooporders eerst uitgeleverd worden om er zeker(der) van te zijn dat er nog genoeg voorraad is.

Artikel Conflict

Als eenzelfde artikel in meerdere orders is opgenomen dan hoeft dat nog geen probleem te zijn als er maar genoeg voorraad van dat artikel is. Als er echter niet genoeg voorraad is om alle orders van een bepaald artikel te voorzien dan spreken we van een “Artikel Conflict”. Op orderregel niveau worden Artikel Conflicten duidelijk, zowel visueel als kwantitatief aangegeven.

 

Nuttige links :

 

Tags Verkooporder backorder Lever status artikel conflict Kleurcodering
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.