inTrade - Verkooporder

Snel inzicht in de leverstatus met kleurcodering
van nieuwe verkooporders en Backorders

Kleurcodering van Verkooporders en Backorders

menu: inTrade > Verkoop > Verkooporders

Fragment van het Verkooporder scherm
Fragment van het verkooporder overzichts scherm.

In het verkooprder overzicht worden  3 kleuren gebruikt om de leverstatus van een order aan te geven. De legenda bovenaan het scherm geeft de betekenis van elke kleur aan ;

Legenda Verkooporders

Volledig leverbaar
Dit betekent dat alle artikelen in de aantallen zoals ze in de order zijn opgenomen, op voorraad staan. De order kan dus geheel uitgeleverd worden. Bij het definitief maken van de order zullen alle artikelen op de pakbon opgenomen worden en zal er dus geen backorder ontstaan.

Deels leverbaar
Deels leverbaar betekent dat niet alle artikelen in de aantallen zoals ze in de order zijn opgenomen, op voorraad staan. De order kan alleen deels uitgeleverd worden. Bij het definitief maken van de order zullen alle leverbare artikelen op de pakbon opgenomen worden en zal er een backorder ontstaan voor de artikelen die nog ontbreken.

Niet leverbaar
Niet leverbaar betekent dat geen van de artikelen in de order op voorraad staan. De order kan in het geheel niet uitgeleverd worden. Bij het definitief maken van de order zal er geen pakbon aangemaakt worden en zal deze geheel in backorder gaan.

Momentopname

De leverstatus is altijd een moment opname.  Op order niveau wordt de kleuring van een order dus bepaald door de beschikbare fysieke voorraad op dat moment. Met elke voorraad verandering, bijvoorbeeld door uitlevering van een order, kan de leverstatus, en daarmee de kleurcode van andere orders dus veranderen. Dat laatste gebeurt als eenzelfde artikel in meerdere orders is opgenomen. Om deze reden is het van belang dat de belangrijkste verkooporders eerst uitgeleverd worden om er zeker(der) van te zijn dat er nog genoeg voorraad is. Vanuit het order overzichtsscherm kan de gebruiker zelf bepalen welke order eerst wordt uitgevoerd.

Artikel Conflict

Als eenzelfde artikel in meerdere orders is opgenomen dan hoeft dat nog geen probleem te zijn als er maar genoeg voorraad van dat artikel is. Als er echter niet genoeg voorraad is om alle orders van een bepaald artikel te voorzien dan spreken we van een “Artikel Conflict”. Op orderregel niveau worden Artikel Conflicten duidelijk, zowel visueel als kwantitatief aangegeven.

 

 

Nuttige links :

Tags Verkooporder Kleurcodering
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.