inTrade - Verkooporder

Snel inzicht in de leverstatus met kleurcodering

Kleurcodering van Verkoop orders

Snel inzicht in de artikel leverstatus met kleurcodering 

Om te verkopen en uit te leveren moeten  de artikelen op voorraad staan. Zijn alle artikelen in een order op voorraad?  Welke artikelen niet? Welke artikelen wel? En als ze op voorraad zijn, zijn er soms ook andere orders die dezelfde artikelen nodig hebben? Hoeveel? En als er niet genoeg artikelen zijn, zijn er dan wel artikelen besteld en onderweg of in productie?

Met al deze vragen is het dus logisch dat voor elke verkooporder, tijdens aanmaak, verwerking en uitlevering permanent en visueel inzicht verkregen wordt in de voorraad status en daarmee de leverbaarheid van de order. Voor dit inzicht wordt een speciale kleurcodering gebruikt.

 

menu: inTrade > Verkoop > VerkoopordersKleurcodering vindt plaats op order niveau en op order regel niveau.

Nuttige links :

Tags Verkooporder Lever status
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.