Urenregistratie met inTime

Voor de facturatie van uren kan gekozen worden
uit een veelheid aan factuurtypen.

Uren factuurtype 5

Projecten per opdrachtgever

Uren schrijven en factureren is een veelvoorkomende functie in de zakelijke dienstverlening. Met de module inTime kunt u elk gewerkt uur verantwoorden en kunt u er zeker van zijn dat elk uur ook zeker gefactureerd zal worden conform de tijds- en tarief afspraken met de opdrachtgevers.

Kenmerken van dit factuur type

  • Genereert een factuur per Opdrachtgever/klant.
  • Verantwoorde uren per medewerker per projecttaak worden geaggreerd.
  • Bij de naam van de medewerker wordt ook de rol weergegeven die is toegekend.
  • De tarieven kunnen alleen worden afgeleid van de projectrollen.

Toepassing en tips

Bij het genereren van facturen kan het datumbereik worden ingesteld. Dit wordt op de factuur weergegeven in het betreft-veld.
   Type5
Klik op de factuur voor een grotere afbeelding

Verwerking in de module Facturatie

In de module facturatie ziet een vanuit inTime nieuw aangemaakte conceptfactuur van dit type layout er als volgt uit. :

Type 5 - Concept

Tags Factuurtype 5 genereren concept facturen
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.