Urenregistratie met inTime

Voor de facturatie van uren kan gekozen worden
uit een veelheid aan factuurtypen.

Uren factuurtype 2

Project factuur, regels per taak en code

Uren schrijven en factureren is een veelvoorkomende functie in de zakelijke dienstverlening. Met de module inTime kunt u elk gewerkt uur verantwoorden en kunt u er zeker van zijn dat elk uur ook zeker gefactureerd zal worden conform de tijds- en tarief afspraken met de opdrachtgevers.

Kenmerken van dit factuur type

  • Dit factuurtype aggregeert het totaal van alle verantwoordingen per taak en code.
  • Voor het datumbereik dat gekozen is bij het genereren van de factuur.
  • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de registraties van verschillende medewerkers.
  • De tarieven kunnen alleen worden afgeleid van projectrollen.

Toepassing en tips

Dit factuurtype is gangbaar bij detachering van medewerkers waarbij alleen het totaal van de facturabele uren op de factuur vermeld hoeft te worden. Indien er gewerkt wordt met verschillende tarieven per dag of dagdeel kan dit worden ingericht via verschillende taken, bijv. een taak voor ‘Werkdagen 08:00 – 18:00’, ‘Avond 18:00 – 24:00’ of ‘Weekend 08:00 – 18:00’, etc.

Ook kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende soorten verantwoordingscodes als er sprake is verschillende soorten werkzaamheden, bijv. Installatie, Controle, Onderhoud of zoals in onderstaand voorbeeld tussen Uren en Overuren.

De projecttaak wordt overgenomen in het Omschrijvingsveld en kan desgewenst via de autotekstcode Omschrijving regel 1 in de factuurlayout worden getoond.

   Type2
Klik op de factuur voor een grotere afbeelding

Verwerking in de module Facturatie

In de module facturatie ziet een vanuit inTime nieuw aangemaakte conceptfactuur van dit type er als volgt uit. :

Type 2- Concept

Tags Factuurtype 2 genereren concept facturen
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.