Elektronisch Dossier

Het document portal van elke Asperion administratie
uitbreiden met extra opslag capaciteit.

Het elektronisch dossier uitbreiden met uw DropBox™ account

Het werken met bestanden en mappen (folders) werkt op ongeveer dezelfde wijze als op een Windows of Mac PC.

Kies menu : Extra > Elektronisch Dossier

DropBox™ is een commerciële online dataopslagdienst. Wanneer er beschikking is over een account bij DropBox™, dan kan deze met het elektronisch dossier gekoppeld worden waardoor de beschikbare opslagcapaciteit van het dossier met vele Gb vergroot wordt, afhankelijk van de hoeveelheid opslag die bij DropBox™ wordt afgenomen. Ook kunnen bestanden eenvoudig door slepen tussen DropBox™ omgeving en de mappen in het Elektronisch dossier uitgewisseld worden.

Het dossier met het DropBox™ account koppelen

Een account koppelen gebeurt in de Portal instellingen van de Setup Wizard. Lees hier hoe dit gedaan kan worden.

 

DropBox™ bestanden beheren

ED-Drop Boxmap IconAls een DropBox™ account eenmaal gekoppeld is aan de administratie, dan wordt een speciale DropBox map zichtbaar in de Hoofdmap van het elektronisch dossier.

 

 

ED-Drop Boxmap

 De DropBox map inhoud geeft alleen de bestanden weer die in de DropBox™ omgeving staan in de map :

DropBox™ > Apps > Asperion

Eventuele mappen in deze map zijn niet zichtbaar.

 

Een bestand van de DropBox™ omgeving naar het Elektronisch Dossier verplaatsen of kopiëren gaat als volgt :

     ED-Drop Boxactie

 

 

Meer informatie

- Klik hier voor alle online help informatie over dit onderwerp en/of gerelateerde functies.

Tags Dropbox dropbox account cloud storage elektronisch dossier
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.