Debiteuren stamgegevens

Incasso mandaten aanmaken voor
bestaande incasso machtigingen

Bestaande incassomachtigingen blijven gebruiken voor SEPA-incasso's

Bestaande machtigingen voor doorlopende incasso's hoeven in principe niet vervangen te worden. Ze mogen onder de SEPA-regels gebruikt worden als doorlopende incasso's van het type Euro incasso die geschikt zijn voor incasso's naar zowel consumenten als bedrijven.
Randvoorwaarde voor hergebruik is dat de condities voor de debiteur niet verslechteren. In de praktijk betekent dit dat de bestaande doorlopende machtiging niet mag worden hergebruikt als Euro Bedrijven incasso omdat deze een verslechtering van de debiteurcondities (geen stornering meer mogelijk) betekent.

Wilt u een bestaande machtiging hergebruiken, en is deze nog niet door Asperion tijdens de release conversie aangemaakt, dan moet u een mandaat hiervoor maken met speciale kenmerken.

Belangrijk :
Om deze instructies uit te kunnen voeren moet de bankrekening informatie op de debiteurkaart zijn omgezet naar IBAN en worden aangevuld met de BIC van zijn bank en het Incassant ID moet in de administratie zijn ingevoerd.

Om een nieuw SEPA mandaat voor bestaande machtigingen aan te maken moeten de volgende stappen doorlopen worden:

 • In het incasso tabblad, klik op de knop Toevoegen.

  Bestaande -machtiging -aanmaken
    
 • Vul alle mandaatgegevens in
  Type: Euro-incasso
  Frequentie: Doorlopend.
   
  Voor het mandaatnummer wordt automatisch een volgnummer gegenereerd. Dit kan overschreven worden met een eigen nummer.
   
 • Gebruik voor de begindatum 1-11-2009
  Ongeacht de datum van de oorspronkelijke machtiging moet volgens de SEPA regels bij hergebruik ervan voor SEPA incasso's altijd deze datum als begindatum ingevoerd worden.
   
 • Einddatum: Kies voor dit doorlopend mandaat de afgesproken datum of bij gebrek daaraan, een datum ver in de toekomst.
   
 • Klik op Opslaan.

  U keert terug naar het tabblad Incasso waar het nieuw aangemaakte mandaat aan de lijst is toegevoegd.

  Mandaat hoeft NIET getekend te worden door de debiteur!
  Dus de pdf van het mandaat hoeft in dit geval niet naar de debiteur ter ondertekening verstuurd te worden. U heeft immers al een getekende machtiging uit het verleden.

     
 • Door op de vlag Finish te klikken Registreert  u als datum van de handtekening de datum van 1-11-2009

  Bestande -machtiging -handtekening


  Ook hier geldt: ongeacht de datum van de oorspronkelijke machtiging moet volgens de SEPA-regels bij hergebruik ervan voor SEPA incasso's altijd deze datum als handtekening datum ingevoerd worden.

       

 

 

Het mandaat is nu meteen geldig en actief en kan worden gebruikt bij het aanmaken van de Incassobatch (CLIEOP en SEPA).

 

Machtiging verkregen via Internet mogen niet hergebruikt worden!
Een specifiek aandachtspunt voor incassanten die de machtiging uitsluitend via internet hebben verkregen (= door middel van het aanvinken van incasso als betaalwijze), is dat hier eigenlijk geen sprake is van een rechtsgeldige machtiging. De debiteur heeft immers nooit zijn handtekening gezet. Op deze wijze verkregen machtigingen kunnen niet migreren naar een SEPA-machtiging en zal de incassant om een nieuwe machtiging ter ondertekening aan zijn debiteur moeten sturen. Er kan met een aangemaakt mandaat weliswaar geïncasseerd worden maar bij een dispuut trekt de incassant aan het kortste eind.

Bron: sepa.nl

 Nuttige links :

Terug naar :

 

 

Tags Incasso machtiging bestaande machtiging
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.