Algemene Introductie

Basiskennis voor Asperion gebruikers
Navigatie, gebruik en instellingen

Notities QuickView

Menu : Knop Home

De tab Notities kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. 

Zo kan er belangrijke informatie op deze tab worden vastgelegd over de administratie zoals bijvoorbeeld:

Notities

 

Op de crediteuren- en debiteurenkaarten is het eveneens mogelijk een notitie vast te leggen, waarbij ingesteld kan worden waar de notitie in het programma getoond mag worden.

Klik voor meer informatie hierover op onderstaande Online Help link:

Notities op de debiteurenkaart

Notities op de crediteurenkaart

 

 

 

 

Tags startpagina het menu Notitie Quickview
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.