Crediteuren stamgegevens

Aanmaak, en beheer van crediteuren gegevens
en instellingen

De Crediteurenkaart

De gegevens van crediteuren behoren tot de zogenaamde stamgegevens van de administratie en ze worden bewaard op de crediteuren kaart. Het juist en zo volledig mogelijk invullen van stamgegevens is voor de administratie van essentieel belang. Deze gegevens hoeven slechts éénmalig ingevoerd te worden zodat ze vervolgens overal gebruikt kunnen worden waar ze in het programma nodig zijn. Dat scheelt tijd, zoekwerk en vooral ook mogelijke fouten bij de invoer.

Daarnaast is via de crediteuren kaart ook dynamische informatie uit de administratie te vinden die betrekking heeft op de crediteur zoals op het tabblad ‘Facturen’. Ook kan op de crediteurkaart informatie bewaard worden over contactpersonen, belangrijke correspondentie en reclamaties.

Het overzicht van alle debiteurkaarten is te vinden via het Menu: Inkoop > Crediteuren / Leveranciers

Klik op een crediteur en de crediteurkaart wordt geopend.

Bijvoorbeeld:

Crediteurenkaart -Details

Voorbeeld van een crediteurenkaart - tabblad Details.

Het is mogelijk dat de kaart wordt geopend op een ander tabblad. Dit kan ingesteld worden door de administratiebeheerder in de Setup Wizard.

Er zijn, afhankelijk van de abonnementsvorm, een aantal tabbladen beschikbaar als volgt :

 

Tabblad Details

Hier worden de belangrijkste adresgegevens van de relatie bewaard.

Tabblad Fin. Fiscaal

Hier worden de belangrijkste financiéle en fiscale instellingen bewaard. Zoals bank- en BTW informatie.

Tabblad Facturen

Alle facturen die alleen betrekking hebben op deze relatie kunnen hier getoond worden.

Tabblad Correspondentie

Hier kunnen correspondentiegegevens, notities en bijlagen bewaard worden.

Tabblad Contactpersonen

Als de relatie meerdere contactpersonen heeft die, afhankelijk van een bepaalde functie, gecontacteerd of geadresseerd dienen te worden, dan kunnen die personen hier bewaard en ingesteld worden.Lees meer.....

Tabblad vaste boekingen

Bewaar hier vaste boekingen die op deze relatie betrekking hebben.

Tabblad Reclamaties

Bewaar hier de gegevens over eventuele reclamaties bij de relatie.

Tabblad Notities

Bewaar hier extra notities die betrekking hebben op de relatie.

 

 

 

Tags crediteur / leverancier details
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.