Release Note 14 Januari 2019

De nieuwe BTW privé functie

Nieuw: BTW Privé berekening i.v.m. gebruik van de auto

Zoals bekend wordt er voortdurend verder gewerkt aan uitbreidingen en verbeteringen van bestaande functies en modules. Ditmaal betreft het de BTW Privé functie.
De functie is onderdeel van de BTW aangifte flow zoals deze met de belastingdienst is afgestemd.

Gebruikers van de module AdmInbox ZZP kunnen de functie direct gebruiken tijdens het opstellen van de BTW aangifte.
Gebruikers van de module Financieel moeten eerst de nieuwe BTW flow instellen alvorens de functie te kunnen gebruiken.

Er zijn geen extra abonnementskosten aan deze nieuwe functie verbonden indien u reeds over een BTW aangifte functie beschikt.

  


Titlepict Btwprive

Wat is de BTW Privé regeling?

De BTW Privé regeling wordt in rubriek 1d vermeld op het BTW aangifte formulier.
De regeling komt voor wat betreft het gebruik van een auto op het volgende neer :

De nieuwe functie maakt de van toepassing zijnde berekeningen en voegt het resultaat van de berekening toe aan de BTW aangifte.
De regeling wordt ook volledig op de site van de belastingdienst beschreven. Voor de meest recente regelgeving hieromtrent verwijzen we dus graag naar deze site.

 

Meer informatie en links

Er is een nieuwe pagina beschikbaar in de Online Help die de nieuwe functie uitgebreid beschrijft : De BTW Privé functie

Gebruikers van de module Financieel moeten eerst de nieuwe BTW flow instellen om deze functie te kunnen gebruiken.

 

 

Wij hopen dat ook deze uitbreiding er toe zal bijdragen dat u nog sneller en efficiënter zult kunnen werken!

 

Met vriendelijke groeten,

De Asperion HelpDesk.

Tags
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.