Tips voor optimale beveiliging

Voorkomen is beter dan genezen

Tips tegen Ransomware 

Regelmatig worden er in diverse landen, waaronder Nederland, opnieuw ransomware besmettingen en aanvallen geconstateerd waardoor bedrijven alleen na betaling van een losgeld weer het beheer over hun eigen computersystemen terug kunnen krijgen.
Asperion technici houden deze ontwikkeling uiteraard voortdurend in de gaten. Omdat Asperion softwarediensten voortdurend ge-audit worden beschikt u als gebruiker over de hoogst mogelijke zekerheid dat  Asperion haar beveiliging optimaal heeft geregeld naar de laatste stand der technologie.
Dit zijn de momenten die het belang van goede en permanente beveiliging extra zullen onderstrepen.

Lees hier meer over de wijze waarop Asperion de cybersecurity heeft geregeld en bewaakt.

  
  

  

Tips van het Nationaal Cyber Security Center (NCSC)

Voor u als gebruiker is het echter ook belangrijk om zelf voldoende maatregelen te nemen om te voorkomen dat uw PC en alle computers in uw eigen netwerk gevrijwaard blijven van deze en andere vormen van cybercriminaliteit. Waar u op moet letten en hoe u het beste kunt handelen wordt uitvoerig online beschreven door het NCSC. Het NCSC is de overheidsorganisatie die zich bezig houdt met Cybersecurity in Nederland. Op hun website veiliginternetten.nl worden tips gegeven van het NCSC. Veiliginternetten.nl is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Justitie en Veiligheid / Nationaal Cyber Security Centrum, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en het bedrijfsleven.

Hierbij de link naar de site :   https://veiliginternetten.nl

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn die voor u bij het gebruik van Asperion software van belang zijn, dan houden we u uiteraard op de hoogte via het laatste nieuws op de Startpagina.

  

NcscDe Asperion HelpDesk

 

 

Tags Ransomware
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.