Algemene Introductie

ISAE3402 type II certificering
Veilig en vertrouwd werken in de cloud

Asperion software diensten zijn ISAE3402 type II gecertificeerd

Asperion online softwarediensten worden het hele jaar door ge-audit

Voor online software diensten is het van het grootste belang dat deze permanent, het hele jaar door, veilig en betrouwbaar werken en de klanten data goed bewaken. Hiertoe is een normenkader opgesteld waaraan de diensten moeten voldoen. Een normenkader dat is opgesteld in samenwerking met vele partijen en belanghebbenden, o.a. de Belastingdienst en het ECP. Het normenkader schrijft voor waar een modern en professioneel online boekhoudpakket aan zou moeten voldoen.
Asperion laat haar softwarediensten op dit normenkader jaarlijks toetsen door onafhankelijke, externe auditors die aangesloten zijn bij het NOREA. Zo bent U er van verzekerd dat de diensten volgens de meest recente normen en technieken goed uitgevoerd worden.

                  Norea logo

 

 

In het normenkader worden verschillende aspecten beschreven:


Het ISAE3402 type II rapport geeft aan dat het pakket veilig is en de rapportages en overzichten betrouwbaar zijn. Dit waarborgt de kwaliteit van de software en verhoogt de kwaliteit van de administratie.

Asperion is met de certificering in 2014 begonnen en sindsdien hebben andere leveranciers zich ook bij dit initiatief aangesloten. De audit wordt jaarlijks opnieuw uitgevoerd en als deze succesvol wordt afgerond wordt er een zgn. schone verklaring door de auditors afgegeven.

Tags keurmerk zeker online Zeker-Online
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.