Setup Wizard

Verhoog de beveiliging met 2-way factor authenticatie

Activeren van 2-Way Factor authenticatie

2-way Authcode2-Way Factor authenticatie verhoogt de beveiliging van de toegang tot uw online gegevens. Als 2-Way Factor authenticatie is geactiveerd dan kan er alleen worden ingelogd in de applicatie als er, naast de gebruikelijke gebruikersnaam en wachtwoord combinatie, ook een extra beveiligingscode wordt ingevoerd.

De beveiligingscode ontvangt u middels een push-bericht op uw mobiele telefoon waarop de Asperion Mobile App actief is. De app is zonder extra kosten beschikbaar voor elke Asperion gebruiker die gebruik maakt van een Android of Apple iOS toestel.

 

Instellingen voor gebruik

Op uw mobiele telefoon :


Op uw PC of Mac :


Het gebruik

 

Extra veiligheid brengt ook extra handelingen met zich mee.
Maar nu kunnen onbevoegden alleen nog proberen in te loggen als ze, naast uw gebruikersnaam en wachtwoord, ook over uw mobiele telefoon beschikken.

 

Terug naar : Setup Wizard

 

Tags Gebruiker 2-way authenticatie 2-factor
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.