Asperion Mobile App

Met de gratis mobile app ben je
ook onderweg steeds op de hoogte!

Instellingen voor de Asperion Scan app

De Mobile app kan op verschillende manieren ingesteld worden. 

Een korte uitleg aan de hand van enige schermen of klik hier voor andere mogelijkheden..

Dark Mode

Darkmode kan hier worden geactiveerd.
Hiermee wordt de kleur van de mobile app aangepast zodat het rustiger is voor de oren als de app s'avonds wordt gebruikt.
De app zal ook automatisch op darkmodus gaan als de telefoon ook op dakmodus staat. 

 

Scan: Meerdere Pagina's

Wanneer er een scan wordt gemaakt met de Mobile App.  Zal wanneer de foto / scan is gemaak deze direct versturen aan de administratie. Veruit de meeste scans zijn een enkele pagina. Mocht er de wens zijn om een scan te maken van een document met meer pagina's Dan kan deze optie worden geactiveerd.
De scanner zal dan pagina's blijven toevoegen aan één PDF (Volgende) tot het scannen wordt beeindigd (Klaar)

 

 

 

 

 

Mobile-App-Settings

 

 

 

 

Tags Instellingen dark mode multipage scan
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.