Verplichtingen Administratie

Met deze functie kunt u al uw verplichtingen vastleggen.

Verplichtingen Administratie

Met deze functie kunt u al uw contracten, overeenkomsten, verzekeringen en overige verplichtingen vastleggen en documenten toevoegen.

Type van een verplichting invoeren

Eerst geeft u aan welke type verplichtingen u wilt gaan gebruiken.
Ga daar voor naar menu keuze: Algemeen > Setup Wizard > Basisgegevens > Referentie codes

Het scherm Referentie tabellen verschijnt. Klik op het wijzig icoon Editicoon bij ‘Verplichting type’ .

De referentie tabel met de reeds aangemaakte typen verschijnt. Klik op <TOEVOEGEN> en vul de omschrijving van het verplichtingtype in. Bevestig met <OPSLAAN>.
Het nieuwe type verschijnt in het overzicht. Herhaal de handeling tot de (op dit moment) benodigde typen zijn ingevoerd. U kunt de lijst later verder uitbreiden. 
U kunt ‘Typen’ die u niet wilt gebruiken verwijderen door op de prullenbak te klikken.

Verplichting invoeren

Menu keuze: Extra > Verplichtingen 

Het scherm “Overzicht verplichtingen” verschijnt.
Klik op <TOEVOEGEN>.
Vul hier eerst het referentienummer ( of polis/contract nummer) in.
Selecteer vervolgens een type en vul de omschrijving in. Bevestig met <OPSLAAN>.

Verplichting details invoeren

De eerder ingevulde gegevens verschijnen op het scherm. Klik onderaan op <WIJZIGEN> en selecteer de crediteur via het zoekvenster of in het schuifvenster. Is deze nog niet eerder aangemaakt, klik dan op het plus-icoon om deze (verkort) in te voeren. Vul de relevante velden in voor deze verplichting door de gegevens van de overeenkomst/polis over te nemen. De ingangsdatum is verplicht, evenals de looptijd in maanden.
Deze gegevens zijn nodig voor de tijdige melding op de Startpagina, evenals de koppeling tussen looptijd en opzegtermijn. Bevestig met <OPSLAAN>

 

Overzicht verplichtingen

Het overzicht toont alle ingevoerde verplichtingen met de meest relevante gegevens. Wanneer er meerdere verplichtingen zijn ingevoerd kunt u sneller zoeken door op Type te selecteren.

U kunt vanuit dit overzicht de verplichting wijzigen en verwijderen. Daarnaast kunt u door op het ‘Euro’ icoon te klikken de facturen of betalingen bekijken.
In het overzicht heeft het programma aan de hand van uw ingevoerde gegevens de einddatum en opzegdatum uitgerekend. Het uitroepteken geeft aan dat een verplichting afloopt.
Door te klikken op de loep komt u in het overzicht met documenten, gekoppeld aan de verplichting.

 

Documenten bij een verplichting bewaren

Aan een verplichting kunt u de bijbehorende documenten toevoegen, nadat u deze heeft ingescand op uw PC. Klik op het loepje om het overzicht te openen. Klik op <TOEVOEGEN> en vul op het nu verschenen scherm de titel of naam in, waaronder u het document wilt bewaren. Klik nu op <BROWSE> of <BLADEREN> en selecteer het document op uw PC om het te uploaden. De regel met de documentslocatie verschijnt in het veld.

Met <TOEVOEGEN> koppelt u het document aan uw verplichting. U kunt per verplichting meerdere documenten koppelen. Om het document te bekijken klikt u op de omschrijving of het loepje en de document details verschijnen. Klik hier op het icoon achter Bijlage om het document op te vragen.

 

Melding aflopende verplichting op de Startpagina

Menu keuze: Algemeen > Setup Wizard > Administratie > Administratie Instellingen
Halverwege het scherm kunt u aanvinken dat u een melding op de Startpagina wilt wanneer een verplichting afloopt en tevens hoeveel dagen van te voren u eraan herinnerd wilt worden.
Wanneer u op de melding op de startpagina klikt, komt u in het overzicht met verplichtingen. Het uitroepteken geeft aan om welke verplichting(en) het gaat.

Tags Contracten Verplichtingen Verplichtingen Administratie huurkontrakt Verzekeringen
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.