Een QR-Code voor betalingen toevoegen

Zo voegt u een QR-betaalcode toe aan uw verkoopfacturen.

Een QR-betaalcode op uw verkoop facturen toevoegen

qr-code

Door een betaal-QR-code op verkoopfacturen te plaatsen, kunnen klanten uw facturen snel, gemakkelijk en foutloos betalen door de code te scannen met een bankier app op hun smartphone.  De ING Bank heeft deze QR-code scan functie al beschikbaar in de ING Bankieren App. Verwachting is dat de andere banken zullen volgen omdat gebruik gemaakt wordt van de nieuwe internationale SEPA Credit Transfer (SCT) standaard EPC069-12.
U moet uiteraard al beschikken over de Facturatie functie. Er zijn al standaard layouts (templates) beschikbaar waarop de QR-code automatisch gegenereerd wordt. U kunt ook een eigen factuurlayout aanmaken als u over de layout editor beschikt.

U voegt de QR code op de gewenste plaats toe aan de verkoop factuurlayout met de Layout Editor. Tijdens het aanmaken van een nieuwe factuur, wordt de QR-Code automatisch gegenereerd op de factuurlayout. De QR-Code bevat de informatie over de factuur zoals: Factuur Bedrag, Factuurnummer, Naam begunstigde (uw bedrijfsnaam) en het IBAN nummer (uw nummer) waar het bedrag aan overgemaakt moet worden.

Qr -code -invoice

Waar komen de gegevens vandaan?

Toevoegen van de QR-Code

Om een QR code aan een layout toe te voegen ga dan bij een geopende layout als volgt te werk :

U ziet geen QR-code?
Er wordt geen QR code gegenereerd als er gegevens ontbreken. Met name uw IBAN nummer moet zijn ingevuld als bankrekening nummer voor op de verkoopfactuur in de Setup Wizard > Facturatie > Facturen.
Als dit niet het geval is, dan zal de QR-code niet gegenereerd (kunnen) worden.

Nuttige links :

Tags Betalen QR QR Betaal Code QR-Code
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.