Handleiding

Ontwerp uw eigen formulieren, facturen
voor gebruik in de administratie

 

Document  : De Layout Editor
Betreft   : Handleiding Layout Editor

Korte omschrijving van de inhoud :

Deze handleiding beschrijft het gebruik van de Layout Editor. Een functie waarmee de gebruiker zelf onbeperkt layouts kan ontwerpen.

Gebruikers worden geacht reeds bekend te zijn met de werking en het gebruik van een Asperion administratie en het pakket Asperion inBalance (Modules Financieel en Facturatie). 

Layouts bepalen de opmaak van vele documenten in een Asperion administratie zoals Verkoop facturen of Aanmaningen. Gebruikers van de Handels modules kunnen er ook de opmaak van Offertes, Orders, Pakbonnen en Vrachtbrieven mee bepalen. Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om alle documenten aan te laten sluiten bij de huisstijl van de onderneming en er voor te zorgen dat alle essentiele informatie automatisch op de documenten wordt weergegeven.

 

Download Handleiding

     

 

 

Tags Laatste nieuws autotekstveld Layout overzicht layouts blok wijzigen layout opmaken overzicht email layouts
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.