Loonadministratie koppelingen

Importeer uw loonjournaalposten, snel en efficiënt!

Importeren loonjournaalposten


Diverse loon administratie pakketten kunnen de loonjournaalpost digitaal aanleveren in de vorm van een bestand.
In Asperion kunt u dit bestand vervolgens inlezen.  Veel loon administratie pakketten hebben een eigen formaat voor export bestanden.
Asperion heeft met een aantal leveranciers van salaris software daarom afspraken gemaakt om bestanden gemakkelijk uit te kunnen wisselen.

Onderstaand ziet u de reeds ondersteunde salaris pakketten, die kunnen worden ingelezen in Asperion.

 • Logisal
 • Loon
 • Salar
 • Easylon
 • RoosRoos
 • CSN
 • Unit4
 • HR2Day
 • Exact
 • Raet
 • Youforce
 • King

 

Menu:  Module FINANCIEEL  >  Extra  >  Im- Export basis  >  Import Loonjournaalposten

Import Loonjournaalpost

 

1. Selecteer het gebruikte loonverwerkingspakket uit de selectie.

2. Selecteer het importbestand (veelal een XML of CSV file, afkomstig uit het loonpakket)

     Kik op "Bestand Kiezen" en zoek het importbestand op de PC.

3. Kies het gewenste memoriaal dagboek, waar de loonjournaalpost in moet worden geboekt.

4. Klik op "Importeren"

Tags Import loonjournaal loonjournaalpost
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.