De koppeling met Loket.nl

Automatische koppeling voor de overname van
loonjournaalposten uit het loonpakket Loket.nl.

Instellen van de koppeling met Loket.nl

Loket.nl is een online loonpakket. Door de koppelingsmogelijkheid met Loket kunnen loonjournaalposten met een paar muisklikken worden opgehaald voor verdere verwerking in een Asperion administratie.
Het exporteren of importeren van bestanden is in dit geval dus niet meer nodig.

Om de koppeling te realiseren, zullen eerst een aantal instellingen moeten worden vastgelegd, zowel in het loonpakket als in de Asperion administratie(s).

Het is ook mogelijk om met andere loonpakketten te koppelen. Lees meer.....

           Logo -loket 

Configuratie in Loket.nl

De configuratie in Loket.nl omvat twee belangrijke instellingen :

  1. Grootboekrekening nummers instellen
    Voor elke loonadministratie moet er voor gezorgd worden dat de looncomponenten in Loket.nl zijn gekoppeld aan de juiste grootboekrekeningen in de overeenkomstige Asperion administratie.
    Voor meer informatie raadpleeg de help van Loket.nl: https://helpdesk.loket.nl/hc/nl/articles/360008004159-Handleiding-journaalprofiel

  2. Controleer Uw toegangsrechten in Loket.nl voor oAuth Toegangsverlening
    Er wordt voor de koppeling gebruik gemaakt van een OAuth (Open Authorization) mechanisme. Dat is een open standaard voor autorisatie tussen software toepassingen. Dan geeft U Uw Asperion administratie toegang tot gegevens in uw loonadministratie bij Loket.nl, zonder uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord uit handen te geven. Er is daarvoor uiteraard een gebruikers account bij Loket.nl nodig met voldoende rechten om de loonjournaalposten op te halen uit Loket.nl. Want deze login is straks nodig bij het maken van de koppeling vanuit Asperion (zie verder).

Configuratie in Asperion

Elke Asperion administratie moet gekoppeld worden met de juiste loonadministratie in Loket.nl. Dit betreft een éénmalige instelling per administratie.  Als er later bedrijven/administraties bijkomen, dan kunnen deze op dezelfde hier beschreven wijze worden gekoppeld.

Gebruikers met een Accountancy Dashboard met meerdere bedrijfsadministraties, kunnen elk van de loonadministraties in Loket.nl koppelen aan de juiste administratie in Asperion.

Loket_nl_connect

Er wordt nu verbinding gemaakt met het Loket.nl platform. Dit kan enige tijd duren, afhankelijk van de internetverbinding en de beschikbaarheid van het loket.nl online platform.
Eenmaal ingelogd wordt de lijst met bedrijven vanuit Loket.nl op het scherm getoond.
Een gemaakte koppeling kan op elk moment ook weer worden ingetrokken door op het verwijder icon (prullenbak) in dit scherm te klikken.

 

Het gebruik van de koppeling

Als alle instellingen correct zijn uitgevoerd, dan zal een scherm getoond worden dat er als volgt kan uitzien :

Loket _nl _import

Let op! : Is de lijst leeg en staan er wel journaalposten klaar?

Het kan voorkomen dat de lijst met te importeren loonjournaalposten leeg blijft. Het blijkt dat er dan een oude versie van de journaal module in Loket.nl wordt gebruikt. Raadpleeg je financieel adviseur of de helpdesk van Loket.nl voor de juiste inrichting naar het nieuwe journaalprofiel. Daarna zouden de runs in dit scherm zichtbaar moeten zijn.

Meer informatie bij Loket.nl...

Per loonrun wordt er nu een loonjournaalpost aangemaakt. Deze zijn vervolgens in Asperion nog te controleren en te wijzigen, voordat deze worden geboekt. De journaalposten zijn te vinden in Asperion als volgt :

 

Tags loonjournaalpost Loket Loket.nl
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.