De koppeling met Visma Nmbrs

Automatische koppeling voor de overname van
loonjournaalposten uit het loonpakket Visma Nmbrs.

Instellen van de koppeling met Visma Nmbrs

Nmbrs is een online loonpakket.  Door de koppelingsmogelijkheid met Nmbrs kunnen loonjournaalposten met een paar muisklikken uit Nmbrs opgehaald worden voor verdere verwerking in een Asperion administratie. Het exporteren of importeren van bestanden is in dit geval dus niet meer nodig.

Om de koppeling te realiseren, zullen eerst een aantal instellingen moeten worden vastgelegd, zowel in het Nmbrs pakket als in de Asperion administratie(s).

Het is ook mogelijk om met andere loonpakketten te koppelen. Lees meer.....

           Nmbrs -visma -logo

Configuratie in Nmbrs

De configuratie in Nmbrs omvat twee belangrijke instellingen :

  1. Grootboekrekening nummers instellen
    Voor elke loonadministratie moet er voor gezorgd worden dat de looncomponenten in Nmbrs zijn gekoppeld aan de juiste grootboekrekeningen in de overeenkomstige Asperion administratie.

  2. API token
    Om Asperion toegang te geven tot uw Nmbrs account, is er een zogenaamd API token nodig. De Nmbrs administratie kan deze verschaffen. Er moet een gebruiker met Token worden aangemaakt. Ook kan er een token aan een bestaande gebruiker worden toegevoegd.

Voor de precieze werkwijze verwijzen we naar de gebruikersdocumentatie van het pakket Nmbrs en de helpdesk : http://support.nmbrs.nl en zoek op de genoemde onderwerpen.

 

Configuratie in Asperion

De Asperion administratie heeft de  API access token uit Nmbrs nodig om de  koppeling met Nmbrs te maken.  Dit betreft een eenmalige instelling om de koppeling te maken tussen de 2 systemen.
Als er bedrijven/administratie later bijkomen, dan kunnen deze op dezelfde hier beschreven wijze worden gekoppeld.

Accountants met een Dashboard waaraan vele bedrijfsadministraties gekoppeld zijn, kunnen elk van de loonadministraties van de bedrijven in Nmbrs koppelen aan Administraties in Asperion.

Nmbrs -settings

Er wordt nu verbinding gemaakt met het Nmbrs platform. Dit kan enige tijd duren, afhankelijk van de internetverbinding en de beschikbaarheid van het Nmbrs online platform.
Als de API-Key is geaccepteerd door Nmbrs, dan wordt de lijst met bedrijven vanuit Nmbrs op het scherm getoond.

 

Het gebruik van de koppeling

Als alle instellingen correct zijn uitgevoerd, dan zal het volgende scherm getoond worden :

Nmbrs -import

Per loonrun wordt er nu een loonjournaalpost aangemaakt. Deze zijn vervolgens nog te controleren en te wijzigen, voor dat deze worden geboekt.
De journaalposten zijn te vinden in het Menu:  FINANCIEEL  >  Grootboek  >  Te boeken journaalposten

 

Vragen

Heeft u vragen over uw Nmbrs account, neem contact op met Nmbrs. Tel: +31 (0) 20-58 49 600

Tags NMBRS nmbrs koppeling Numbers Visma Nmbrs
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.