Electronisch dossier

Systeem mappen in het Elektronisch Dossier

Systeemmappen voor te boeken facturen

Het Elektronisch Dossier bevat, afhankelijk van welke modules er aan de administratie gekoppeld zijn, een aantal standaard systeemfolders.  Voorbeelden hiervan zijn: Dropbox en bakjes voor Inkoop en Verkoop facturen. Deze folders zijn niet te verwijderen en zijn onderdeel van het Elektronisch Dossier.
De systeem mappen voor te boeken INKOOP en VERKOOP facturen worden hier beschreven.

 

Kies Menu: Extra > Elektronisch Dossier

De systeemfolders voor te boeken Inkoop- en Verkoop facturen zijn duidelijk zichtbaar in de hoofdmap van het elektronisch dossier. Ze zien eruit als postbakjes en dat is precies hun functie.

      ED_Systeemmappen 

Door documenten te slepen naar deze mappen (drag&drop) kunnen facturen in pdf formaat eenvoudig verplaatst worden vanuit de hoofdmap van het elektronisch dossier naar de functies voor te boeken facturen in de module Financieel en/of de AdmInbox.
Deze systeemmappen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om snel bestanden uit de DropBox omgeving te halen en te (laten) verwerken in de administratie.

 

Ed _systeemmappen -2

 

Het gebruik van de systeem mappen

Er volgt een melding ter bevestiging.

 

Waar gaan de facturen naar toe?

Indien de OCR functie voor automatische herkenning is geactiveerd, dan kan de factuur hierna in de module AdmInbox automatisch herkend en verwerkt worden tot conceptboeking.Tegelijkertijd staan de facturen ook klaar in de module Financieel bij te boeken inkoop- of verkoop facturen.

 

Goed om te weten :

 

Meer informatie

- Klik hier voor alle online help informatie over dit onderwerp en/of gerelateerde functies.

Tags Dropbox dossier systeemfolder systeemmap elektronisch dossier
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.