Elektronisch bankieren

Met de Rabobank kan automatisch gekoppeld worden.
Bankafschriften worden dagelijks automatisch ontvangen en verwerkt.

Automatische Bankkoppeling met de Rabobank

(Rabobank Boekhoudkoppeling 2.0 - juni 2022)

 

Deze pagina bevat een stappenplan om de automatische bankkoppeling met de Rabobank te activeren.

Door de realisatie van een online koppeling met de Rabobank worden de mutaties van uw zakelijke betaal- en spaarrekening automatisch ingelezen in uw Asperion administratie. Ook is het mogelijk betaal- en incasso-opdrachten direct vanuit Asperion aan de bank te versturen.

Het proces waarbij banktransacties in het verleden via een foutgevoelige export en import moesten worden ingelezen is nu volledig geautomatiseerd. Het grote voordeel hierbij is dat dit regelmatiger, sneller en nauwkeuriger gebeurt. De synchronisatie service wordt u aangeboden door Asperion in samenwerking met de Rabobank.

Deze handleiding legt uit hoe u deze koppeling kunt aanvragen, activeren en gebruiken.

Aanvragen en vernieuwen van de Rabobank koppeling

Om de gegevens geautomatiseerd naar Asperion te laten zenden is nadrukkelijk de toestemming nodig van de eigenaar van de rekeningen. Alleen de persoon met voldoende autorisatie bij de bank kan deze koppeling aanvragen. 

Let op dat u bent ingelogd in de administratie waarmee de bankrekeningen gekoppeld moet worden. 
Als u zelf geen toegang heeft tot de Setup Wizard, vraag er dan naar bij de Administratie Beheerder.

Let op! Aanmaken van de dagboeken

Voor elke bankrekening moet een dagboek (bankboek) zijn aangemaakt.
Omdat dagboeken niet tijdens het koppelingsproces kunnen worden aangemaakt, is het dus noodzakelijk dat voor elke bankrekening die u wilt koppelen, eerst een dagboek wordt aangemaakt.
Raadpleeg hiervoor de beschikbare handleiding : Dagboeken Beheer

 

Klanten met een eigen inlog in Asperion kunnen de koppeling direct activeren vanuit het boekhoudpakket.

Ga naar Knop Tandwiel> Setup Wizard

Ga naar de optie "Bankieren -> Bankkoppeling" en open de Tab: "Rabobank"

AdmInbox ZZP gebruikers kunnen de koppeling vernieuwen/aanvragen via de menuoptie:  Knop Tandwiel > Bank Koppelingen

 Manual -rabo -oauth -1

Klanten met eigen inlog in Asperion

Klik op de knop "Koppelen" (als er al een koppeling bestaat klik dan op "Vernieuwen")

De optie Vernieuwen is beschikbaar indien er een oude bankkoppling is en u deze wilt vervangen door de nieuwe bankkoppeling (na april 2022) of aanpassingen wilt maken aan de bankkoppeling en bijvoorbeeld rekeningen wilt toevoegen, verwijderen of aanpassen.

 

Accountancy Dashboard gebruiker (zonder toegang bankrekeningen) 

Financieel adviseurs met een accountancy dashboard kunnen een link genereren om naar hun client (zonder Asperion login) te versturen.
Deze client kan dan zelf de koppeling afmaken bij de bank.

Klik op “Genereer Koppel Link” en kopieer de URL via de knop "Kopieren". Stuur deze link vervolgens aan de cliënt met voldoende Rabobank autorisatie. De rest van de instructies zijn hetzelfde.

Manual -rabo -oauth -2

 

Het activeren van de koppeling

Na het starten van de koppelaanvraag, start Asperion een verzoek bij de bank om toegang te vragen tot de rekeningen.
De rekeninghouder zal hiervoor toestemming moeten verlenen.

 1. Login bij de Rabobank
  Login met de bekende inlog methodes bij de bank (Rabo-reader of Rabo App).

 2. Toegang tot rekening geven
  Start het proces om Asperion toegang te verlenen voor:
  - Ophalen van banktransacties.
  - Betaal opdrachten aanleveren .
  - Incasso opdrachten aanleveren.

  Klik vervolgens op "Starten"

 3. Rekeningen kiezen
  Selecteer alle rekeningen, die van toepassing zijn (voor alle administraties). Zowel Betaal- als Spaarrekeningen zijn mogelijk.

  Let op! Selecteer ALLE rekeningen.

  Selecteer ALLE rekeningen waar Asperion gegevens voor mag ophalen.
  Ook al zitten deze rekeningen in verschillende Asperion administraties.


  Klik vervolgens op "Naar Ondertekenen"

 4. Ondertekenen
  Controleer de ingevoerde opdracht en onderteken deze met een signeercode.
  Deze code kan worden gemaakt met de Rabo-reader of de Rabo app.

 5. Koppeling Gereed
  De koppeling is nu aangemaakt.
  Periodiek zal Asperion nu de transacties ophalen van de Rabobank en deze klaarzetten in de administratie.

Let op een goede aansluiting :
Als alle mutaties die vóór het moment van activatie zijn ontstaan al in de administratie staan, dan zal er sprake zijn van een goede aansluiting waarbij er geen mutaties ontbreken.
Als deze koppeling een bestaande koppeling vervangt, dan zal Asperion zelf op zoek gaan naar de aansluiting. 
Als dit een nieuwe koppeling betreft dan worden de transacties bij een volgende synchronisatie vanaf deze dag opgehaald.

Gelieve na activatie te controleren of alle mutaties aansluiten en voeg eventueel ontbrekende mutaties alsnog handmatig toe.

Het gebruik van de functie

Individuele mutaties worden in Asperion automatisch tot bankafschriften gecumuleerd. Het automatisch afletteren van de ontvangen bankmutaties wordt gestart door bovenaan het afschrift te klikken op de knop ‘Afletteren…’. Raadpleeg eventueel de daarvoor beschikbare handleiding.
Alle ontvangen mutaties worden automatisch, regel voor regel, toegevoegd aan hetzelfde bankafschrift van die periode, totdat het bankafschrift wordt verwerkt. Volgen er na verwerking nog meer mutaties voor diezelfde periode, dan wordt automatisch een nieuw bankafschrift aangemaakt. Voor elke nieuwe periode wordt automatisch een nieuw bankafschrift aangemaakt.

Veranderen of stoppen van de koppeling

Wilt u de koppeling wijzigen of zelfs helemaal geen gebruik meer maken van de koppeling, dan kunt u bovenstaande proces nogmaals doorlopen om de koppeling te beëindigen of wijzigingen door te voeren.

 

Veel gestelde vragen

Voor welke rekeningen kan ik de Rabo bankkoppeling aanvragen?
De Rabobank kan gegevens van zakelijke betaal- en spaarrekeningen naar Asperion versturen. Dit kan helaas niet voor beleggingsrekeningen of andere type rekeningen.

Moet ik voor alle administraties los de koppening aanvragen/vernieuwen en toestemming geven?
Nee. Doorloop het koppelproces éénmalig en selecteer alle rekeningen waar Asperion gegevens moet kunnen ophalen.
Asperion zal zelf de koppeling aan de juiste rekening in de juiste administratie koppelen.

Welk internetbankier pakket heb ik nodig bij de Rabobank om een bankkoppeling aan te vragen?
Je kunt met elk internetbankier pakket de koppeling nu aanvragen. Het kan wel zijn dat de bank iets extra's vraagt voor de koppeling afhankelijk van het internetbankier product je afneemt bij de bank.

Ondersteunt de bankkoppeling van de Rabobank ook betaal- en incasso opdrachten?
Ja, met de bankkoppeling kunnen er ook betaal- en incasso opdrachten worden verstuurd. Mits er met de bank een betaal- of incasso contract is afgesloten.
Dit geldt alleen voor betaalrekeningen; voor spaarrekeningen is het niet mogelijk om betaal- en incasso opdrachten te versturen.

Ik kan de betaal- en incasso opdrachten niet ondertekenen bij de bank, waar kan ik deze vinden?
Bij deze nieuwe boekhoudkoppeling 2.0 van de Rabobank zijn ook nieuwe tekenschermen gemaakt door de bank.
Deze nieuwe schermen zijn alleen beschikbaar voor deze nieuwe koppeling.
Dat betekent dat het na het maken van de koppeling even duurt (maximaal 2 werkdagen) voordat je de nieuwe tekenschermen kan bereiken.
Het proces voor het verlenen van toegang tot deze nieuwe schermen bij de Rabobank draait namelijk op de werkdag ná de dag waarop de koppeling is gemaakt.

Moet ik betalen voor de koppeling tussen Rabobank en Asperion?
Om de koppeling mogelijk te maken is er zowel door de bank als door Asperion software ontwikkeld. Software die ook voortdurend onderhouden en beheerd moet worden. Afhankelijk van uw abonnement zijn er kosten verbonden aan de bankkoppeling. De kosten die de bank doorberekend zijn te vinden in de tariefkaart van de bank. Voor eventuele kosten van een koppeling voor uw Asperion administratie kunt u contact opnemen met de Asperion Helpdesk via helpdesk@asperion.nl.

Wat gebeurt er als ik een handmatige upload van mutaties doe, terwijl ik ook de automatische dienst aan heb staan?
Dan kunnen mutaties dubbel in de administratie komen te staan. Het advies is alleen gebruik te maken van handmatige uploads om een initiële aansluiting te garanderen door ontbrekende mutaties toe te voegen. Daarna, gedurende de loop van de automatische dienst, zijn handmatige uploads niet meer nodig.

Hoe krijg ik met terugwerkende kracht oudere mutaties in mijn boekhoudpakket?
Via een handmatige download en upload. Neem voor meer informatie contact op met de Helpdesk van Asperion.

 

Hulp of vragen?

Voor meer informatie of vragen over deze functie kunt u contact opnemen met de Asperion helpdesk: helpdesk@asperion.nl
Voor meer informatie over Rabobank producten kijkt u op www.rabobank.nl of neemt u contact op met de Rabobank Klantenservice.

 

Disclaimer - Belangrijk!
Het gebruik van deze functie impliceert de acceptatie van deze disclaimer. SVP aandachtig lezen voordat u de functie gaat gebruiken!
Asperion importeert de data uit de aangeboden bestanden/ bron precies zoals deze door de externe bron, in dit geval de Rabobank, wordt aangeboden. Asperion kan geen enkele garantie geven over de juistheid van de door de externe bron aangeleverde data.
Voor de correctheid van de gegevens uit externe bronnen die in Asperion worden geïmporteerd, zal Asperion nadrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid accepteren. Het is verstandig om de in Asperion geïmporteerde gegevens af en toe te controleren op correctheid. Indien de aangeleverde data niet correct blijkt te zijn, dan kunt u daar alleen de leverancier van de externe databron op aanspreken.

 

Dit geldt alleen voor betaalrekeningen; voor spaarrekeningen is het niet mogelijk om betaal- en incasso opdrachten te versturen.

Tags Bankkoppeling Rabobank electronisch bankieren Rabokoppeling 2.0
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.