Elektronisch Bankieren

Het snel kunnen verwerken van bankafschriften,
betalingen en incasso's zijn standaardfuncties in Asperion.

    • Home
    • -
    • Elektronisch Bankieren

Elektronisch Bankieren: bankmutaties en opdrachten efficiënt verwerken


Verwerking van bankmutaties en het aanmaken van betaal- en incasso-opdrachten is een belangrijk onderdeel van het administratieve proces. Banken kunnen veelal dagafschriften elektronisch aanleveren in de vorm van een exportbestand. Bestanden van alle bekende Nederlandse banken kunnen worden geïmporteerd in Asperion.

Ook bestaat de mogelijkheid om de koppelingen automatisch, dus zonder het zelf overzetten van bestanden, te doen. Asperion biedt in samenwerking met een aantal banken deze automatische koppelingen. Via deze koppelingen worden de dagmutaties automatisch, dus zonder tussenkomst van de gebruiker, direct ingelezen in de Asperion administratie waardoor deze m.b.t. de bankmutaties permanent up-to-date is en blijft.

 

 De volgende bankfuncties zijn beschikbaar:

Banklogo 's

 

 

Tags bankieren Import camt iban mt940 sepa MT940s
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.