Elektronisch bankieren

Alle bank betalingen en ontvangsten verwerken in de boekhouding

Bankafschriften afletteren

BankafschriftEen bankafschrift bevestigt welke betalingen zijn uitgevoerd en welke ontvangsten zijn gedaan. Elk regelbedrag is een mutatie in het banksaldo dat verantwoord moet worden in de administratie door deze  tegen te boeken op een openstaande post van een debiteur of crediteur óf rechtstreeks op een grootboekrekening. Dit toewijzen van bedragen of mutaties heet “Afletteren”. Nadat een bankafschrift is afgeletterd en doorgeboekt worden de openstaande postenlijsten van de debiteuren / crediteuren en grootboekrekeningen bijgewerkt. Tevens worden de banksaldi in de administratie geactualiseerd.

Automatisch afletteren bespaart veel tijd

Bankmutaties afletteren kan een tijdrovende klus zijn als dit handmatig gebeurt. Er moet immers bij elke bankmutatie in de administratie de bijbehorende openstaande post gevonden worden. Om tijd te besparen worden bankmutaties in Asperion daarom zo veel mogelijk automatisch afgeletterd en alleen in een beperkt aantal gevallen hoeft er
handmatig gecorrigeerd of aangevuld worden. Op deze wijze wordt er dus veel werk en tijd bespaard.

Handleiding afletteren

Download HandleidingEr is een pdf handleiding beschikbaar die het gehele afletterproces stap-voor-stap beschrijft. Hierin wordt beschreven hoe het automatisch afletterproces van bij- en afschrijvingen van een elektronisch bankafschrift door Asperion wordt uitgevoerd én de volgorde waarin dit gebeurt. Daarnaast wordt ook beschreven hoe het afletterproces nogmaals kan worden opgestart en hoe handmatig bankmutaties kunnen worden afgeletterd. Raadpleeg deze speciale handleiding (pdf)over het afletteren van bankafschriften.
Het gebruik van zelf in te stellen Trefwoorden verhoogt de efficiëncy van het afletterproces.

Journaliseren van hele bankafschriften vs individuele bankmutaties

De handleiding voor de afletterfunctie beschrijft de werkwijze waarbij na het afletteren van alle mutaties op een bankafschrift, er pas gejournaliseerd en doorgeboekt wordt. Die werkwijze beperkt het aantal journaalposten voor de verwerking van de bankmutaties (één per bankafschrift). Het heeft echter als nadeel dat de betaalstatus van een openstaande post waarop is afgeletterd pas wordt bijgesteld nadat alle regels van een bankafschrift zijn afgeletterd. Als tussen afletteren en journaliseren te veel tijd zit dan kan dat, in ieder geval tijdelijk, tot onduidelijke betaalstatussen van openstaande posten leiden. Hier is echter een goed alternatief voor.

Om steeds een actueel beeld te hebben van de openstaande posten is het ook mogelijk om de bankmutaties elk afzonderlijk na het afletteren apart te journaliseren. Dat betekent wel dat er veel meer journaalposten ontstaan (één per bankmutatie) maar het bevordert de overzichtelijkheid. Hierdoor wordt het ook mogelijk om, indien een individuele, reeds doorgeboekte bankmutatie op een later tijdstip moet worden teruggedraaid, dat niet alle overige mutaties van hetzelfde bankafschrift eveneens (tijdelijk) teruggedraaid worden waardoor ook deze posten (tijdelijk) weer openstaand worden.

Nuttige links :

 

 

 

Tags Afletteren bankafschriften Bankmutatie
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.