Incassovoorstel aanmaken

Het aanmaken van een incassovoorstel

Het aanmaken van een incassovoorstel

Asperion heeft ook de mogelijkheid om met incassobestanden te werken.
Hierbij een kort overzicht met de verschillende stappen die je moet doen voor het incasseren.


INSTELLINGEN

1. Voeg een incassant ID toe
Zie Instellingen > Setup Wizard > Administratie > Administratie instellingen
Voor het genereren van de incassant ID moet het KvK nummer bekend zijn. Vul dit in bij Setup Wizard > Administratie > Ondernemingsgegevens.

2. Stel het dagboek van de bank in
Zie Instellingen > Setup wizard > Rekeningschema > Dagboeken, open het dagboek van de bank waar u het incassocontract heeft lopen en controleer of de bankgegevens correct zijn ingevuld.


REGISTRATIE MANDAAT

Registreer het mandaat op de debiteurenkaart 

 

INCASSEREN

Aanmaken incasso voorstel
Ga naar Bankzaken > Incasso voorstel. Controleer het voorstel en pas het eventueel aan.
Op basis van de knop 'Genereer incassobestand' onderaan het voorstel kan de incassobatch worden aangemaakt.
 

AFLETTEREN

Afhandelen incassobatch in bankafschrift
Selecteer de grootboekrekening debiteuren en vervolgens de incassobatch in het bankafschrift. Verwijder de niet uitgevoerde facturen tot het bijgeschreven bedrag aansluiten met de geïncasseerde facturen.

Letter het bankafschrift af en boek het door.

CONTROLEREN

Controleren en vrijgeven niet gelukte incasso's
Bank > Incasso > Incassobatches > Controleren na afletteren 

Incassobatches

Deze functie controleert of alle incasso – of betaalopdrachten ook daadwerkelijk door uw bank zijn uitgevoerd. Met deze functie kunnen niet uitgevoerde opdrachten opnieuw worden aangeboden.

Incassobatches _controleren

 

Let op : Alleen doorgaan, wanneer de batch door de bank is verwerkt en de batch vervolgens is ingelezen en / of de mutaties zijn verwerkt en het bankafschrift is doorgeboekt.

Tags incassant ID Incassovoorstel
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.