Algemene Introductie

Basiskennis voor Asperion gebruikers
Navigatie, gebruik en instellingen

Menu : Algemeen > Mijn instellingen > Mijn profiel

 

Het beheer van het persoonlijke profiel

De gebruikersnaam waarmee wordt ingelogd is onderdeel van het gebruikersprofiel. Voor elke gebruiker bestaat zo’n profiel. Het bevat standaardinstellingen die toegang geven tot één of meer administraties en de daaraan gekoppelde menurechten. Deze worden door de AdministratieBeheerder van de administratie toegekend en ingesteld. Daarnaast kan elke gebruiker zelf een aantal persoonlijke instellingen beheren aangaande het profiel, administratie, wachtwoord en menu´s.

 Mijn Profiel

 

E-mailadres gebruiker
Het e-mailadres is van belang bij het aanvragen van een nieuw wachtwoord en dient ter verificatie. Het is belangrijk om te zorgen dat hier altijd het correcte e-mailadres staat ingesteld.

Berichten Startpagina
Op de Startpagina kunnen er berichten worden gestuurd naar de andere gebruikers van dezelfde administratie. Wanneer deze optie wordt aangevinkt wordt automatisch een e-mail verstuurd naar de geadresseerde op het moment dat in de administratie een bericht van een andere gebruiker ontvangen wordt.

Regels per pagina
Het aantal ‘regels per pagina’ dat getoond wordt bij (gepagineerde) overzichten is standaard 25. Dit aantal kan aangepast worden naar 10, 25 of 50 per pagina. Bij schermen met lage resolutie is het raadzaam het aantal regels per pagina beperkt te houden.

Dit profiel heeft toegang tot

Dit blok toont de administraties en menu-opties waar de gebruiker toegangsrechten voor heeft. Hier kan worden ingesteld met welke administratie en welk menu na het inloggen gestart moet worden. De instel-optie voor adminstratie geldt alleen als er meerdere administraties aan het profiel gekoppeld zijn.

Mijn Profiel 2

 Volgende :   Mijn administratie

Tags Profiel Regels per pagina Standaard administratie Gebruiker administratie instellingen
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.