Algemene Introductie

Basiskennis voor Asperion gebruikers
Navigatie, gebruik en instellingen

Menu : Algemeen > Mijn instellingen > Mijn wachtwoord

 

Wachtwoord wijzigen

Wachtwoorden kunnen alleen veranderd worden door gebruikers die het huidige wachtwoord kennen. Een goed wachtwoord is moeilijk te raden, maar het onthouden kan dan weer wat lastiger zijn. Vergeet echter niet dat er voorkomen moet worden dat onbevoegden bij de gegevens kunnen.


Wachtwoord Wijzigen

Wachtwoord beleid

De AdministratieBeheerder van een administratie bepaalt het wachtwoordbeleid en daarmee de eisen waaraan het wachtwoord moet voldoen. Deze eisen staan in de tekst voorafgaand aan de invulvelden.

Lees meer over het instellen van het wachtwoord beleid.

Wachtwoord wijzigen instructies


Om veiligheidsredenen wordt de invoer als stippen op het scherm getoond. Het is dus niet meteen wat er is ingetypt. Als er niet meer bekend is wat er is ingetypt, dan kan met de RESET knop alle ingevoerde gegevens gewist worden en kunnen de gegevens nogmaals ingevoerd worden.

Speciale karakters

Bij het samenstellen van een wachtwoord kan gebruik gemaakt worden of zelfs verplicht zijn, dat een bepaalde combinatie van letters, cijfers en tekens gebruikt moet worden. Een overzicht van de mogelijke karakters:

Letters: alleen letters a-z en A-Z zonder accenten worden geaccepteerd

 

 

Nuttige link :
Wachtwoord vergeten

Tags nieuw wachtwoord wachtwoord
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.