Jaarovergang AdmInbox ZZP

Hoe werkt het werken met de AdmInbox ZZP en de jaarovergang/nieuw boekjaar?

Jaarovergang AdmInbox ZZP

Een jaarovergang zorgt ervoor dat de eindsaldi van het voorgaande boekjaar en het resultaat  worden overgenomen als beginbalans in het nieuwe boekjaar als beginbalans in periode 0, zodat de boekjaren op elkaar aansluiten.

Nieuwe mutaties in een voorgaand boekjaar maken jaarovergangen naar daaropvolgende boekjaren nodig om de aansluiting tussen de boekjaren te waarborgen.

Binnen de AdmInbox ZZP wordt de jaarovergang automatisch gegenereerd op het moment dat er een boeking wordt aangemaakt  in het nieuwe boekjaar óf er in het voorgaande jaar een aanvullende boeking wordt gemaakt.

Wat regelt de automatische jaarovergang?

1. Balansrekeningen worden overgenomen naar nieuwe boekjaar

Alle balansrekeningen (denk aan o.a. banksaldi, vordering op debiteuren, schulden) worden na de jaarovergang in het nieuwe boekjaar overgenomen in periode 0 zodat er aansluiting is tussen het oude en nieuwe boekjaar.

2. Winst- en verliesrekeningen worden op € 0,00 gezet

Deze rekeningen worden na de jaarovergang in periode 0 in het nieuwe boekjaar in op € 0,00 gezet, zodat het resultaat voor het nieuwe boekjaar opnieuw berekend kan worden.

3. Bedrijfsresultaat wordt berekend en toegevoegd aan het kapitaal

Op basis van de boekingen op de winst- en verliesrekeningen (omzet en kosten) wordt het bedrijfsresultaat berekend en toegevoegd aan het kapitaal: zie punt 4.

Het bedrijfsresultaat wordt onder aan het rapport Rapportages> 'Balans-, Winst & Verlies' van het betreffende boekjaar getoond aangevuld met de notatie of het  bedrag “winst”of “verlies” betreft.

 4. Privé-stortingen en -opnamen en overige privé-mutaties als ook het bedrijfsresultaat worden samengevoegd op de kapitaalrekening

De  saldi van de rekeningen die betrekking hebben op het kapitaal of eigen vermogen als ook het resultaat van het voorgaande boekjaar worden samengevoegd op één kapitaal rekening: in geval van de AdmInbox ZZP is dit grootboekrekening 800.

Wanneer er gewerkt wordt met de standaard template van Asperion en er zijn zelf geen wijzigen aangebracht, dan betreft het het samenvoegen van o.a. deze grootboekrekeningen:

Als er gedurende het jaar in perioden 1 t/m 12 op bovengenoemde grootboekrekeningen boekingen plaatsvinden, worden deze uiteraard wel getoond.
Boekingen in het voorgaande boekjaar worden bijgewerkt in periode 0.

5. Afschrijvingen voor het nieuwe boekjaar worden direct aangemaakt

De afschrijvingen op investeringen of activa worden automatisch gegenereerd voor alle perioden in het nieuwe boekjaar.

Voor meer informatie over het werken met Vaste Activa in de AdmInbox ZZP:

/vaste-activa-administratie/vaste-activa-lite.aspx

Als er achteraf nog een activum in het voorgaande boekjaar wordt toegevoegd, dan zullen de afschrijvingen in het voorgaande boekjaar en in het nieuwe boekjaar voor dat nieuwe activum automatisch worden toegevoegd.

Wanneer vindt een automatische jaarovergang plaats?

Een jaarovergang hoeft niet na elke boeking plaats te vinden. In de volgende situaties wordt een jaarovergang automatisch gegenereerd :

Let op: Wanneer de boeking in een boekjaar plaatsvindt dat ouder is dan voorgaand boekjaar, bijvoorbeeld in 2017 of eerder, dan zal niet automatisch opnieuw een jaarovergang gegenereerd worden omdat dat niet altijd wenselijk kan zijn. Controleer de aansluiting tussen de boekjaren, vergelijk periode 0 met het gehele vorige boekjaar. Wijkt dit af, stuur dan een mail naar de HelpDesk om dit alsnog aan te laten sluiten.

 

Eindejaarstips:

Zie voor meer informatie:

/module-financieel/jaarovergang/beginbalans.aspx

https://cdn.asperion.nl/www/downloads/manuals/handleiding-aan-de-slag-adminbox-zzp.pdf

Tags jaarovergang zzp AdmInbox zzp
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.