Kleine ondernemingsregeling vanaf 2020

Werken met de kleine ondernemingsregeling (vanaf 2020)

Kleine ondernemersregeling vanaf 2020

Met ingang van 2020 geldt er een nieuwe kleine ondernemersregeling voor eenmanszaken en ZZP.

Wanneer er verwacht wordt dat de omzet ( excl. BTW) de komende 3 jaren niet boven de € 20.000,00 uitstijgt hoeft er geen BTW bij de klanten in rekening te worden gebracht. Bij de bepaling van de € 20.000,00 grens tellen mee:

Let op:

  1. Wanneer er gebruik gemaakt gaat worden van deze regeling mag de BTW op inkopen/kosten eveneens niet meer worden teruggevorderd.
  2. Zijn er in de voorgaande jaren investeringen gedaan en wordt hier in de komende jaren nog op afgeschreven, terwijl het BTW bedrag reeds is teruggevorderd, dan is er een herzieningsregel van de BTW van toepassing, hetgeen betekent dat de BTW dan pro rato weer terug betaald moet worden.

Raadpleeg uw financieel adviseur alvorens u de KOR aanvraagt bij de Belastingdienst!

Instellingen en werkwijze AdmInbox ZZP

Stap 1:  Activeer de functie

Klik op de button ‘Setup Wizard’  of ga op de startpagina naar menu  Instellingen> Setup Wizard.

 Kor Activeren

 

 Achter de term ‘Kleine ondernemersregeling’ kan de KOR functie geactiveerd worden door hierop te klikken.

Er volgt nu een melding met uitleg, wanneer deze functie geactiveerd wordt:

Klik op de knop “Activeren” om de functie in te stellen.

Voor de gebruikers van de AdmInbox ZZP geldt dat er nu 2 BTW codes beschikbaar voor het boeken van inkoop- en verkoopfacturen en bonnetjes :

Let daarbij altijd goed op dat het ingevulde of voorgestelde BTW bedrag altijd € 0,00 is!

Stap 2: Pas de layout aan

Wanneer er niet wordt samengewerkt met een financieel adviseur van Asperion, gelieve dan via de mail contact op te nemen met de HelpDesk van Asperion om de layout van uw verkoopfacturen te laten voorzien van de door de belastingdienst verplichte tekst:  BTW: vrijstelling van toepassing op basis van artikel 25 lid 1.

 

Stap 3: Overschrijding limiet en de-activeren functie

Verschijnt de melding bij de”Openstaande handelingen” dat de limiet bereikt is of binnenkort bereikt wordt, dan de functie met dezelfde knop weer de-activeren.

Instellingen en werkwijze InBalance/Financieel

Stap 1:  Activeer de functie

Kies menu  Algemeen > Setup Wizard> Administratie> Ondernemingsgegevens en klik hier op > tabblad  ‘BTW instellingen

 Kor Activeren In Financieel

 

Achter de term ‘Kleine ondernemersregeling’ kan de KOR functie geactiveerd worden door hierop te klikken.

Er volgt nu een melding met uitleg, wanneer deze functie geactiveerd wordt:

Klik op de knop “Activeren” om de functie in te stellen en bevestig met de knop “Oplaan”.

Alléén BTW codes gekoppeld aan onderstaande rubriek blijven beschikbaar:   -- Vrijstelling Kleine ondernemersregeling --

KOR BTW Code Tabel Na Activering V1

 

Stap 2: Controleer de BTW codes

Er moeten 2 BTW codes beschikbaar blijven gekoppeld aan de juiste rubriek voor de kleine ondernemersregeling:

Deze worden groen aangegeven, zoals in het plaatje getoond.

Zijn deze nu niet beschikbaar maak ze dan nu éérst aan, alvorens te gaan boeken.

Voeg eerst de grootboekrekening toe of kopieer een BTW code grootboekrekening en wijzig de naam:

/setup-wizard/beheer-rekeningschema.aspx

/setup-wizard/beheer-basisgegevens/beheer-btw-codes.aspx

 Let bij het aanmaken van de BTW code  goed op bij het koppelen van de juiste rubriek!

Stap 3: Pas de layout aan

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van de nieuwe KOR regeling en er geen BTW in rekening gebracht hoeft te worden, moet deze volgende tekst worden vermeld op de Layout:

BTW: Vrijstelling van toepassing op basis van artikel 25 lid 1.

Stap 4: Overschrijding limiet en de-activeren functie

Wanneer de limiet bereikt is of binnenkort bereikt wordt verschijnt er een melding bij de “Openstaande handelingen” op het scherm. Controleer direct of de KOR nog van toepassing is en de-activeer de functie door Stap 1 te herhalen.  

Er kan nu gestart worden met het invoeren van boekingen in de  administratie.

 Let daarbij steeds goed op dat het ingevulde of voorgestelde BTW bedrag altijd € 0,00 is!

 

 

Tags Setup Wizard BTW Btw-aangifte BTW instellingen kleine ondernemingsregeling kor - kleine ondernemers regeling
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.