Service bericht

Installatie van een nieuwe versie
van een Scanner Plug-in

Er is een nieuwe versie van de Scan Plugin

Datum: mei 2017
Versie Plugin: 12.3

Voor de goede ondersteuning van nieuwe versies van internet browsers

Browsers worden voortdurend door hun ontwikkelaars aangepast en van nieuwe functies voorzien. Dat kan als gevolg hebben dat eerder geïnstalleerde plugins niet- of niet meer goed werken. Ten behoeve van de ondersteuning voor de nieuwste versies van alle moderne browsers voor Windows en op de Mac wordt er af- en toe een nieuwe versie van de scan plugin uitgebracht. Deze zal gratis te downloaden zijn.

Indien u of uw klanten gebruik maken van deze optie, dan moet er een nieuwe versie van de plugin worden geïnstalleerd.

Wat moet u doen?

Adminbox -install -pluginZodra een nieuwe plugin beschikbaar komt voor uw browser, dan is de oude niet meer te gebruiken. Op dat moment krijgt u bij het openen van de scan pagina in de AdmInbox opnieuw de downloadknop voor de nieuwe versie van de plug-in.

Installatie van deze plugin gaat op dezelfde wijze als de vorige plugin. Deze is beschreven in deze online help pagina : Installeren Scanner Plugin

Voor hulp of vragen kunt  terecht bij onze helpdesk : helpdesk@asperion.nl

 

Met vriendelijke groet,

Asperion Tech Support

Tags upgrade scan plugin
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.