Release Note 25 aug 2017

Vernieuwingen en verbeteringen dossier folders

    • Home
    • -
    • Support
    • -
    • Release 25082017 - Elektronisch Dossier en Portal

Nieuwe versie van het Elektronisch dossier en de PortalDesk

Toevoeging van systeemmappen voor inkoop- en verkoopfactuurscans

Er wordt voortdurend verder gewerkt aan uitbreidingen en verbeteringen van bestaande functies en modules.
Het Elektronisch dossier en het bakje 'Archief' in de module PortalDesk zijn uitgebreid met systeemmappen voor de opslag van inkoop- en verkoopfactuurscans.

 

Elektronisch dossier

Er zijn 2 nieuwe systeemmappen toegevoegd aan de 'Hoofdmap' in het Elektronisch dossier. In deze systeemmappen plaatst Asperion alle scans van de inkoop- en verkoopfacturen die zijn opgeslagen in de administratie.
De scans zijn per boekjaar en debiteur/crediteur gerangschikt en kunnen vanuit het Elektronisch dossier worden geraadpleegd of gedownload. Ook kan een gehele map (bijvoorbeeld een debiteur/crediteur of een geheel boekjaar) worden gedownload.

 

Screenshot-Release-25082017-dossier

 

PortalDesk

Via het bakje 'Archief' zijn de nieuwe systeemmappen eveneens te benaderen, openen en downloaden. In deze systeemmappen plaatst Asperion alle scans van de inkoop- en verkoopfacturen die zijn opgeslagen in de administratie.
Deze scans zijn per boekjaar en debiteur/crediteur gerangschikt en kunnen vanuit het dossier worden geraadpleegd of gedownload. Ook kan een gehele map (bijvoorbeeld een debiteur/crediteur of een geheel boekjaar) worden gedownload.

 

Screenshot -portal -systemfolders

Voor vragen over deze release contacteer de HelpDesk
of stuur een email aan helpdesk@asperion.nl

 

Tags zzp elektronisch dossier
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.