Release Note 18 sept 2017

Verbeteringen functie afletteren openstaande posten

    • Home
    • -
    • Support
    • -
    • Release 18092017 - Afletteren openstaande posten

Openstaande posten nu nòg sneller en overzichtelijker afboeken

De bestaande functionaliteit is verder verbeterd!

Zoals u inmiddels weet wordt er voortdurend verder gewerkt aan uitbreidingen en verbeteringen van bestaande functies en modules.
Ditmaal betreft het de functie om openstaande posten sneller en makkelijker af te letteren, met name als het meerdere debiteuren en/of crediteuren betreft.

Wat is nieuw?

Onderaan de pagina was het mogelijk om alle openstaande facturen te zoeken op diverse kenmerken (bedrag, debiteurnaam etc.). Vervolgens werden alle gevonden openstaande facturen onderaan het scherm getoond, klaar om de juiste te selecteren. Nieuw is dat de hele lijst nu in een aparte modal op het scherm getoond wordt. Dat werkt makkelijker en overzichtelijker.

Selectie OPS Modal

De uitgebreide zoekcriteria bovenaan de modal maken het mogelijk om facturen te tonen van meerdere debiteuren en/of crediteuren tegelijkertijd, facturen met openstaande bedragen binnen een bepaalde range en ook niet-openstaande facturen kunnen getoond worden. Facturen kunnen door aanvinken snel geselecteerd worden en met de knop Toevoegen aan de journaalpost toegevoegd worden.

Wanneer gebruiken?

Regelmatig maar in ieder geval aan het eind van een periode of boekjaar is het nodig om de openstaande posten na te lopen om te bekijken of deze opgeschoond kunnen worden. Immers een openstaande post die al meer dan een jaar of enkele jaren openstaat zou mogelijk afgeboekt mogen worden.

Het komt ook regelmatig voor dat facturen niet meer openstaan maar waarvan de betalingen op een tussenrekening zijn geboekt bij het afletteren van de bank omdat de betreffende factuur of bon op dat moment nog niet geboekt was.

Ook pinbetalingen lopen meestal vooruit op de invoer van de bonnen of facturen.

Verder kunnen er openstaande posten ontstaan door (kleine) betalingsverschillen.

Daarnaast leveren helaas niet alle betaalproviders MT940 bestanden aan om de facturen ontstaan in de webshop hierop te kunnen afletteren

 

Welke nieuwe functies zijn er bij gekomen?

Het betreft de functie voor het zoeken van openstaande posten/ facturen bij het Journaalpost toevoegen via Dagboek.

Asperion zal in eerste instantie altijd volgens de selectie criteria zoeken in de lijst van openstaande posten.
U kunt ook de volgende selecties toepassen:

-  de openstaande posten van een bepaald boekjaar opvragen en de mogelijkheid om oude openstaande posten ineens af te boeken;

-  de openstaande posten die tijdelijk op een tussenrekening zijn geboekt selecteren en afboeken;

-  de openstaande posten opvragen op bedrag van bijv. -/- € 0.05 t/m € 0.10, om ineens kleine betalingsverschillen af te boeken;

-  de openstaande posten van een relatie opvragen die zowel debiteur als crediteur is, om deze tegen elkaar weg te boeken.

Daarnaast kan er ook nog gewoon gezocht worden op een debiteur, een crediteur, een factuurbedrag of factuurnummer wanneer het gaat om het afletteren van een mutatie bij het handmatig invoeren van bankafschrift of de kas.

Wanneer een factuur niet wordt gevonden, dan kan het zijn dat er geen openstaande post meer is. Door de filter optie Alle facturen aan te vinken wordt er ook gezocht onder de facturen zonder openstaand saldo.

Voor vragen over deze release contacteer de HelpDesk
of stuur een email aan helpdesk@asperion.nl

 

Tags
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.