Release Note 20 sept 2018

Afschrijvingen genereren voor een heel jaar

    • Home
    • -
    • Support
    • -
    • Release 09212018 - Afschrijven voor een heel jaar

Afschrijvingen voor een heel jaar genereren

Zoals u inmiddels weet wordt er voortdurend verder gewerkt aan uitbreidingen en verbeteringen van bestaande functies en modules. Ditmaal betreft het uitbreiding van de functies om activa in een administratie te beheren.

Voor gebruikers van de bestaande, uitgebreide Activa Beheer functie in de module Financieel  komt er nu een extra functie beschikbaar waarmee in één keer de afschrijvingsjournaalposten voor alle activa over alle perioden van een heel boekjaar gegenereerd kunnen worden.

Er is een nieuwe pagina beschikbaar in de Online Help die de functie uitgebreid beschrijft : Lees meer.....

 

Wij hopen dat deze uitbreiding er toe zal bijdragen dat u nog sneller en efficiënter zult kunnen werken!

   Intro Generic

Met vriendelijke groeten,

De Asperion HelpDesk.

Tags
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.