ISAE3402 type II audit

Assurance rapport van de onafhankelijke auditor

Het ISAE3402-II Assurance rapport

Het rapport wordt na elke jaarlijkse audit opnieuw opgesteld

Na afloop van elk kalenderjaar wordt sinds 2014 een Assurance Rapport volgens de richtlijn ISAE3402 type II opgesteld.  Het betreft opnieuw een zogenaamde "schone verklaring". De audit wordt steeds uitgevoerd door onafhankelijke auditors, een organisatie die gecertificeerd is om audits uit te voeren voor service organisaties zoals Asperion.

Optimaal beveiligings- en risicobeheer van uitbestede IT-oplossingen zijn cruciaal voor het succes van bedrijven. Organisaties die hun data toevertrouwen aan externe dienstverleners eisen de hoogste niveaus van beveiliging en onafhankelijk vastgestelde compliance. De audit biedt bedrijven de zekerheid dat hun bedrijfskritische systemen en data op alle fronten beschermd zijn.Het ISAE-3402 rapport kan op aanvraag en onder strikte voorwaarden beschikbaar gesteld worden. 

   

ISAE3402-2016
Uitreiking van het nieuwste rapport.
v.l.n.r. A. Hassing RE RA (auditor), P. van Bakkum en W. de Vries (Asperion)

IT-Auditors die zijn aangesloten bij het NOREA, stellen jaarlijks een ISAE-3402 type-II report op. Daarmee voldoet Asperion permanent aan de nieuwe standaard ISAE-3402. Dit is momenteel belangrijkste wereldwijde standaard voor risicomanagement bij uitbestede ICT-oplossingen. De audit illustreert de effectiviteit van de compliance-controlemechanismen in het beheren van de bedrijfskritische oplossingen en data van de klanten.

Samen met andere belanghebbenden zoals de Belastingdienst en het ECP is voor leveranciers zoals Asperion een normenkader vastgesteld waar een modern en professioneel online boekhoudpakket aan zou moeten voldoen. Jaarlijks wordt de controle door een externe en onafhankelijke auditor uitgevoerd. Alleen als voor 100% aan alle voorwaarden wordt voldaan dan wordt er een "schone" ISAE3402 verklaring afgegeven. De controle is geen momentopname. De audit is van het Type II hetgeen betekent dat er gedurende het hele jaar controles worden uitgevoerd.

Tags keurmerk certificering ISAE 3402 assurance
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.