Installeren Scanner Plugin

Installatie handleiding scanner plug-in bij gebruik
van Firefox en Chrome onder Windows.

Plug-in installatie - Firefox / Chrome (Windows)

Deze pagina beschrijft de installatie van de Scan Plugin voor de browsers: Firefox, Chrome en Internet Explorer op een Windows PC.
Als u een Mac gebruikt en/of een andere browser, klik dan hier voor instructies.

Bij het openen van de scan pagina in de AdmInbox of PortalDesk module ziet u op het scherm een installatie instructie :

 

Adminbox -install -plugin

 

Het installatie bestand wordt nu gedownload naar de standaard download map van Windows.
Als de download is voltooid :

Als de installatie is afgerond :

Na de installatie kunt u de scan pagina opnieuw openen en zal de scanner klaar zijn voor gebruik.
Dit is dan herkenbaar aan de grote SCAN knop op het scherm.

Als de scan knop niet zichtbaar is, Sluit uw browser af en start de browser opnieuw.

 

Google Chrome - Extra Instructie

De installatie is nu afgerond en de scannerpagina zou nu moeten werken.
Als dit niet het geval is dan zou de plugin apart nog “aangezet” moeten worden.

Chrome -allow -plugin

 

Tags Plugin Firefox Scanner Chrome
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.