Dagboek Memoriaal

Instructies voor het kopieren of storneren
van Memoriaal boekingen.

Memoriaal boeking kopiëren en/of storneren

Het aanmaken van memoriaal boekingen kan complex en tijdrovend zijn. Met de mogelijkheid om een reeds doorgeboekte memoriaal boeking te kopiëren of te storneren wordt in ieder geval tijd bespaard en worden mogelijke invoer fouten voorkomen.

In principe kan elke gemaakte boeking in een Dagboek van het type Memoriaal gekopieerd worden. Memoriaalboekingen die door het programma zelf gemaakt zijn, bijvoorbeeld vanuit de MVA module of voorraadmutaties, kunnen echter niet gekopieerd worden.

Hier wordt uitgelegd :

 

Selecteer de gewenste memoriaalboeking

Wanneer een memoriaal boeking is aangemaakt en doorgeboekt naar het grootboek, dan is deze te zien in het Overzicht Geboekte Perioden via de menukeuze : 

Module Financieel : Grootboek > Geboekte Perioden

Geboekteperioden

 

In eerste instantie worden de geboekte perioden per dagboek en per periode overzichtelijk weergegeven.

Het overzicht Details geboekte perioden toont nu de individuele journaalposten :

Detailsgeboekteperioden

 

Memoboeking

 

Een memoriaalboeking kopiëren

Vul de gevraagde informatie in als volgt :

Wanneer de memoriaal boeking één op één gekopieerd mag worden (voor stornering zie verder) zet dan géén vink bij Storno boeking

 

Door te kiezen voor de optie Bekijken kan meteen gecontroleerd worden of de boeking correct is aangemaakt. In dit geval is er niet voor direct doorboeken gekozen en staat de boeking of journaalpost dus in het overzicht Te boeken journaalposten.
(Deze is ook te bereiken via de menukeuze: Module Financieel : Grootboek > Te Boeken Journaalposten)

Teboeken JP


Memoboeking2

 

 

Memoriaal boeking storneren of tegenboeken


De melding verschijnt: 

Memoboekingstorneren

De bevestigingsmelding verschijnt nu en de nieuw aangemaakte boeking kan bekeken worden.

 Storneringsboeking

De memoriaal boeking is nu alsvolgt aangemaakt en de in dit voorbeeld vooruitbetaalde kosten in periode 4 zijn in periode 5 weer op de kosten geboekt :

Storneringsboeking2

 

Memoriaalboekingen die niet gekopieerd of gestorneerd kunnen worden

In bepaalde gevallen kan een bestaande memoriaalboeking niet gekopieerd worden. Dan bevat de memoriaalboeking referenties naar andere subboeken, zoals de registratie van voorraadmutaties ontstaan uit automatische boekingen van een handelsmodule, de afschrijvingen of desinvesteringen genereerd vanuit de activa module of bijvoorbeeld afgeboekte facturen van debiteuren of crediteuren. Uiteraard mag ook een beginbalans niet gekopieerd worden.

Het programma controleert bij elke kopieer opdracht of de memoriaalboeking wel of niet aangemaakt mag worden en geeft op dat moment direct een melding dat dit niet is toegestaan:

Enige voorbeelden :

Kopierennietmogelijk

 

 

Tags storneren memoriaalboeking tegenboeken
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.