Vaste factuur tekstregels

Verkoop facturen snel aanmaken
door gebruik van vaste factuur tekstregels.

Vaste tekstregels in facturen gebruiken

Wanneer in verkoopfacturen regelmatiggebruik gemaakt wordt van bepaalde vaste tekstregels, dan werkt het een stuk sneller als deze tekstregels van te voren zijn aangemaakt. Dat scheelt tijd en een hoop typewerk!. De vaste tekstregels worden eerst aangemaakt en opgeslagen om vervolgens tijdens het factureren, op elk gewenst moment met een paar muisklikken aan een factuur toe te voegen.

 

Aanmaken van vaste tekstregels

In de facturatiemodule :


Vaste tekstregels wijzigen of verwijderen

Als een tekstregel na gebruik veranderd wordt dan blijven de tekstregels in de facturen waarin deze tekstregel ooit gebruikt werd onveranderd.
Dus een tekst die nooit meer gebuikt zal worden kan gerust uit de lijst verwijderd worden met het prullenbak icoon.

 

Het gebruik van vaste tekstregels

De tekstregels kunnen tijdens het toevoegen van een nieuwe regel in een verkoopfactuur gebruikt worden. Kies dan bij het boekings type voor de factuurregel voor Tekst regel.

Gebruik Tekstregel

 

Vervolgens wordt de lijst met vaste tekstregels getoond.

Selecteer Tekstregel2

De tekst wordt op de factuurregel geplaatst in de kolom Omschrijving en na opslaan van de regel toegevoegd aan de factuur.

Tags factuur tekstregels aanmaken Toevoegen tekstregels voor gebruik in facturen
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.