Gebruik een QR-Code voor betalingen

Maak het uw klanten gemakkelijk om uw facturen te betalen!

Gebruik een QR-betaalcode en uw facturen worden sneller betaald

qr-code

Door een QR-betaalcode op verkoopfacturen te plaatsen, kunnen klanten uw facturen snel, gemakkelijk en foutloos betalen door de code te scannen met een bankier app op hun smartphone.  De ING Bank en de Bunq bank hebben deze QR-code scan functie al beschikbaar in de hun Bankieren App. Verwachting is dat de andere banken zullen volgen omdat gebruik gemaakt wordt van de nieuwe internationale SEPA Credit Transfer (SCT) standaard EPC069-12.

Als uw klant de code scant en accordeert dan heeft deze, zonder ook maar iets in te typen, het factuurbedrag op uw bankrekening overgemaakt.

Waar komen de gegevens vandaan?

Toevoegen van de QR-Code aan een factuur

U moet uiteraard al beschikken over de Facturatie functie. Er zijn al standaard layouts (templates) beschikbaar waarop de QR-code automatisch gegenereerd wordt. U kunt ook een eigen factuurlayout aanmaken als u over de Layout editor functie beschikt. Klik hier voor instructies hoe u uw eigen layout kunt voorzien van de QR-code

 

Nuttige links :

Tags zzp
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.