Layout Editor

Bepaal de wijze en nauwkeurigheid waarmee bedragen en
aantallen in layouts weergegeven moeten worden.

Meer controle over de weergave van getallen in layouts

Getallen

Asperion gebruikt vele typen layouts voor facturen, aanmaningen, herinneringen, pakbonnen, orders, vrachtbrieven etc.
Elke layout komt met een eigen set aan relevante autotextvelden. Autotextvelden zijn variabelen in de layouts waarvan de waarde pas wordt ingevuld in een document, bijvoorbeeld een factuur, op het moment dat deze wordt aangemaakt.
Dit kan de naam van een debiteur op een factuur zijn of het aantal bestelde artikelen op een factuurregel of het totaalbedrag van een factuur etc.

Voor de weeergave van numerieke gegevens zoals aantallen en bedragen, kan het wenselijk zijn om de precieze weergave daarvan op het document nader te bepalen. Met hoeveel cijfers achter de komma? Is het een percentage?
Moet er een valuta teken voor?

 

Autotextvelden

De opbouw (syntax) van Autotextvelden ziet er in het algemeen zo uit:

Autotext

Als dit autotextveld in een layout wordt opgenomen, dan zal de waarde van de variabele, in dit geval het aantal artikelen, op de plaats van het autotextveld weergegeven worden.

Autotextvelden uitbreiden

De weergave van een getal kan optioneel nauwkeuriger bepaald worden door het autotextveld uit te breiden met een extra codering. Dit geldt overigens voor alle numerieke autotextvelden.

Er kan nu meegegeven worden wat voor type (bijv. numeriek of valuta) het getal betreft en met hoeveel decimalen het getal getoond moeten worden. De parameters worden achteraan in het label van het autotextveld toegevoegd dmv. een extra verticale streep (pipe symbool =) “ |” en gevolgd door een letter voor het getalstype en één of meerdere cijfers.

 Voorbeeld :
Autotext N3

In dit voorbeeld zal door de toevoeging " | N3 "  het aantal artikelen op de layout met 3 cijfers achter de komma worden weergegeven. De uitbreiding van de syntax, hier als voorbeeld in rood aangegeven, is dus niet verplicht. Als autotextvelden al goed weergegeven worden (komt het meeste voor) dan kunnen ze blijven zoals ze zijn en hoeft de layout dus niet aangepast te worden.

 

Weergave mogelijkheden

Hierbij een lijst met een aantal voorbeelden van mogelijkheden met het getal 3,15  en de codes die hiervoor gebruikt moeten worden.

Autotextveld Codetabel

Nuttige links :

Tags Layout layout opmaken Layout Editor autotextveld decimalen
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.