inTrade - Voorraad

De voorraadoverzicht rapportage ondersteunt
efficiënt beheer van het hele artikelbestand.

 

Het Voorraad Overzicht

Kies via het Menu : module inTrade > Rapportages > Voorraad Overzicht

 

Het voorraadoverzicht toont de voorraadstatus van elk artikel.
Het overzicht toont standaard de actuele status. Er kan ook een overzicht gegenereerd worden op een (historische) peildatum.

 Filter2 Voorraad Overzicht

Actueel Voorraad Overzicht

 

Standaard worden alleen artikelen in de lijst opgenomen die op voorraad zijn. Door aanvinken van “Alle tonen” worden ook artikelen getoond die op dat moment niet op voorraad zijn.

Verdere filter mogelijkheden:

 

Rapportage exporteren

Rapporten worden in eerste instantie op het scherm gegenereerd. Vervolgens kan elk rapport in diverse formaten gedownload worden voor dossiervorming of verdere verwerking en/of bewerking.

Plaats de muis over het download icoon:  Download Icon  en selecteer het gewenste formaat.

Fileformats

 Het geselecteerde bestand wordt op de server aangemaakt en klaargezet voor download.

Exportdialog

 

 

Actuele voorraadstatus

Peildatum Actueel

Dit is het standaard overzicht dat getoond wordt als de knop Zoeken wordt gebruikt. In het overzicht worden alle voorraadmutaties verwerkt die een mutatiedatum hebben t/m heden.

Naast de actuele (beschikbare) voorraad aantallen per artikel, worden ook de aantallen per artikel getoond die in backorder of bestelling zijn.

Door aanvinken van “Waarden tonen” en weer op Zoeken te klikken, worden ook de financiële voorraad waarden per artikel zichtbaar. Deze worden berekend door vermenigvuldiging van de aantallen met de actuele verrekenprijzen en verkoopprijzen. De totale waarde van de voorraad wordt op de laatste pagina van het rapport getoond.

Actueel Voorraad Financieel

 

 

Historische voorraadstatus op peildatum

Selecteer als Peildatum: Historisch

Peildatum Datum

Voor historische overzichten kan nu de mutatiedatum opgegeven worden t/m welke het overzicht gemaakt moet worden. In het overzicht worden dan alle voorraadmutaties verwerkt die een mutatiedatum hebben t/m de opgegeven peildatum.

 Historisch Voorraad Overzicht

 

Historische voorraadstatus op boekjaar/periode

Selecteer als Peildatum: Historisch
Selecteer  Boekjaar/periode

Peildatum Boekjaar

Voor historische overzichten kan nu een boekjaar en periode opgegeven worden t/m welke het overzicht gemaakt moet worden. In het overzicht worden dan alle voorraadmutaties meegenomen die t/m de opgegeven periode zijn verwerkt.

 

 

Waardebepaling na het balansen

De optie “Waarden tonen” is in de historische overzichten niet beschikbaar omdat de historische waarden van de verreken- en verkoopprijzen niet bewaard worden.

Het overzicht van de actuele voorraadstatus, met de optie “Waarden tonen” aangevinkt, kan echter in veel gevallen uitkomst bieden om een waardebepaling in het recente verleden te kunnen doen. Als de prijzen noch de voorraadaantallen niet veranderd zijn sinds de gewenste peildatum, dan komt de waardebepaling zelfs precies overeen met de actuele status. Dit is bijvoorbeeld het geval na verwerking van de resultaten van een voorraadtelling aan het begin van het nieuwe jaar. Het is daarom raadzaam om direct na het balansen het actuele overzicht, inclusief de financiële waarden, te genereren, als bestand te exporteren en/of bij de administratie in het elektronisch dossier te bewaren.

Ligt de peildatum veel verder in het verleden, dan zullen zowel prijzen als voorraadaantallen, door nieuwe transacties mogelijk veranderd zijn en is een nauwkeurige historische waardebepaling niet mogelijk.

Tags voorraad historische voorraad peildatum voorraad status
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.