inTrade - Verkooporder

Door agenderen van orderregels artikelen precies op tijd uitleveren.
Niet te vroeg en niet te laat.

Agenderen van verkooporders en orderregels

Gebruik deze functie als niet alle artikelen in een order op hetzelfde moment uitgeleverd moeten worden.  Elke nieuwe verkooporder krijgt standaard een leverdatum voorgesteld die gelijk is aan de datum dat deze aangemaakt wordt of een standaard aantal dagen later als dit in de SetupWizard (inTrade instellingen) is ingesteld.  Dit wordt "agenderen" van een verkooporder genoemd.  De uitleverdatum kan worden gewijzigd zolang een verkooporder nog niet is uitgeleverd.

Een verkooporder bestaat uit één of meerdere orderregels. De uitleverdatum van de verkooporder is ook de datum waarop alle orderregels in een order worden uitgeleverd. Hier kan echter van afgeweken worden. Door orderregels te agenderen wordt het mogelijk om op orderregel niveau af te wijken van de leverdatum die voor de hele order geldt.

 

Het overzicht van Verkooporders wordt getoond.

 

Agenderen orderregel

Er kan een uitleverdatum op de order regel worden ingesteld door:

 

 Verkooporder-regel-1

Verkooporder-regel-2

 De uitleverdatum van een orderregel kan veranderd worden. Na uitlevering van de orderregel heeft dat uiteraard geen zin  meer.

Hoe wordt met de uitleverdatum rekening gehouden?

De uitleverdatum is bepalend op het moment dat een Pakbon uit een verkooporder wordt gegenereerd. De wijze waarop met leverdatums rekening gehouden wordt is als volgt:

  1. Een leverdatum (order of orderregel) is pas van toepassing als deze datum "vandaag" is of in het verleden ligt.

  2. Als de leverdatum van een order is bereikt, dan komen alle orderregels in die order zonder eigen leverdatum, voor uitlevering in aanmerking.

  3. Orderregels met een afwijkende uitleverdatum komen, ongeacht de leverdatum van de order waar ze toe behoren, vanaf de voor hen geldende datum voor uitlevering in aanmerking.

Voordat een pakbon gegenereerd kan worden, moeten de artikelen natuurlijk wel op voorraad en/of uitleverbaar zijn. Is dat niet het geval dan blijven de orders uiteraard gewoon staan totdat er wel voldoende voorraad aanwezig is.

Orders kunnen "blijven staan"
Orders blijven na het genereren van pakbonnen in het orderoverzicht staan als er niet genoeg voorraad is om alles uit te leveren. In geval van agendering van orderregels met een uitleverdatum in de toekomst kan dit ook gebeuren. Het kan dus zijn dat een verkooporder, met uitleverdatum van bijvoorbeeld 12 oktober, nog steeds niet geheel uitgeleverd is na die datum als er orderregels zijn die op een later tijdstip uitgeleverd moeten worden. In dat geval blijft deze order zichtbaar in het orderoverzicht totdat de laatste uitleverdatum op orderregel niveau is bereikt.

 

Tags Verkooporder Agenderen Orderregels Uitleverdatum Verkooporderregels
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.