Module Productie

Beschrijving van de werking, mogelijkheden en workflow

De module Productie

De werking, de mogelijkheden en de workflow

De inTrade handelsmodules van Asperion maken het proces van inkoop en verkoop van artikelen en het voorraadbeheer van de artikelen overzichtelijk en efficiënt.
De module Productie voegt daar een dimensie aan toe. Hiermee kunt u op overzichtelijke wijze nieuwe producten samenstellen uit voorraadartikelen en deze toevoegen aan de voorraad.

 

Menu : (module inTrade) > Productie

Het Productie scherm

Het productiescherm vertoont gelijkenis met schermen voor verkoop- en inkooporders. Het bevat informatie over Productie orders, Productie bonnen en alle lopende producties. Vanuit dit scherm kan de productie verantwoordelijke de productie van Samengestelde Artikelen opstarten, beheren en afmelden.

Productiescherm

 

Productieorders

Alle productie orders worden in het eerste blok op het productiescherm getoond. Producties kunnen hier adhoc aangemaakt worden, bijvoorbeeld om Samengestelde Artikelen op voorraad te produceren of orders kunnen ontstaan n.a.v. de artikelvraag (backlog)  vanuit de module Verkooporder.

Samen met de gevraagde artikelen wordt middels kleurcoderingen weergegeven in hoeverre aan de vraag voldaan kan worden op grond van de beschikbare voorraad aan onderdelen. Bij onvoldoende beschikbare voorraad van onderdelen kunnen vanuit productie direct inkooporders aangemaakt worden.

Productie bonnen

ProductiebonVanuit de productieorders worden productiebonnen gegenereerd voor een nieuwe productie batch van elk Samengesteld Artikel. Deze bevatten productiegegevens zoals informatie over het Samengesteld Artikel alsmede een paklijst voor alle onderdelen en hun aantallen die uit het magazijn gehaald moeten worden t.b.v. de productie. De layout van een productiebon is met de layout editor naar eigen inzicht aan te passen.

In-productie overzicht

Alle artikelen die op enig moment in productie zijn worden in een overzicht weergegeven. Zodra een productie als “voltooid” wordt aangemerkt, worden de geproduceerde artikelen toegevoegd aan de voorraad zodat eventuele backlog kan worden uitgeleverd.

Koppeling met module Verkooporder

Bij het aanmaken van verkooporders kan direct gezien worden of een artikel een Samengesteld Artikel betreft, of deze op voorraad is of eerst moet worden aangemaakt, welke onderdelen er voor nodig zijn en of die op voorraad zijn. Vanuit een verkooporder kon al direct besteld worden bij de afdeling inkoop door het aanmaken van een nieuwe inkooporder. Op dezelfde wijze zullen Samengestelde Artikelen direct “besteld” worden bij productie en in het productiescherm zichtbaar worden.

Als nieuwe Samengestelde Artikelen zijn geproduceerd en toegevoegd aan de voorraad, zal de Verkooporder beheerder dit direct aan de veranderende kleurcodering van de backlogorders kunnen zien.

Koppeling met module Inkooporder

Zoals eerder aangegeven, bij onvoldoende beschikbare voorraad van onderdelen kunnen vanuit productie direct inkooporders aangemaakt worden. Als de nieuwe onderdelen zijn binnengekomen (na registratie) zal de productie beheerder dit direct aan de veranderende kleurcodering in zijn scherm kunnen zien.

 

 

Download de handleiding

Er is een uitgebreide handleiding (pdf) beschikbaar :

Download Handleiding

 

Nuttige links

 

 

Tags Productie
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.