Module Productie

Beschrijving van de samenhang en interactie met de andere inTrade modules.

De module Productie

De module Productie in samenhang met andere inTrade modules

De InTrade handelsmodules van Asperion maken het proces van inkoop en verkoop van artikelen en het voorraadbeheer van de artikelen overzichtelijk en efficiënt.
De module Productie voegt daar een dimensie aan toe. Hiermee kunt u op overzichtelijke wijze nieuwe producten samenstellen uit voorraadartikelen en deze toevoegen aan de voorraad.

Met de Productie module is o.a. mogelijk:

 • Samengestelde artikelen beheren
 • Te produceren artikelen bestellen bij de productieafdeling (vanuit inkoop- en verkooporder).
 • Het productieproces inzichtelijk maken.
 • Voorraadbeheer van samengestelde artikelen.

Doelgroep van de Productiefunctie zijn ondernemingen die gebruik maken van de InTrade modules van Asperion en die, eventueel naast een groothandels- of distributiefunctie, nieuwe artikelen produceren en/of assembleren en verkopen.

Naast beheerders van het productieproces binnen de onderneming, is het van belang dat ook de administratief verantwoordelijken kennis nemen van de koppelingen van het productieproces met de financiële administratie.     Productie -workflow -schema

 De te volgen werkwijze zal in het algemeen bestaan uit de volgende stappen (zie afbeelding):

 1. Module Verkooporder
  Er wordt een verkooporder aangemaakt op verzoek van een opdrachtgever. Bij voldoende voorraad kunnen de artikelen dan direct uitgeleverd worden.

 2. Module Inkooporder
  Zijn er onvoldoende artikelen op voorraad, dan moet er besteld worden. Als het om kant-en-klaar product gaat dan kan direct een inkooporder worden aangemaakt.

 3. Als het om Samengestelde Artikelen gaat die dus eerst geproduceerd moeten worden dan kan er een bestelling naar de Productie module gestuurd worden.  

 4. Module Productie
  Voor elke productieorder kan beoordeeld worden of alle benodigde onderdelen op voorraad zijn.

 5. Bij onvoldoende voorraad van onderdelen kan een inkooporder aangemaakt worden om onderdelen te bestellen......

 6. Bestelde onderdelen worden na goederenontvangst en registratie aan de voorraad toegevoegd.

 7. Nu kunnen uit productieorders de productiebonnen aangemaakt worden.....

 8. .........waarmee onderdelen uit de voorraad gehaald worden....

 9. .........en de productie kan beginnen.

 10. Na voltooing van de productie worden de geproduceerde artikelen aan de voorraad toegevoegd.

 11. De verkooporders voor de geproduceerde artikelen worden nu uitleverbaar.

 12. Alle stappen die financiële mutaties tot gevolg hebben worden automatisch in de financiële administratie verwerkt.

 

Download de handleiding

Er is een uitgebreide handleiding (pdf) beschikbaar :

Download Handleiding

 

Nuttige links

 

 

Tags Productie
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.