Elektronisch Dossier

Het document portal van elke Asperion administratie

Mappen aanmaken en beheren

Het werken met bestanden en mappen (folders) werkt op ongeveer dezelfde wijze als u gewend bent in een Windows of Mac PC.

Kies menu : Extra > Elektronisch Dossier

Het eerste scherm dat zichtbaar wordt is de inhoud van de Hoofdmap. Als er al bestanden en mappen in de Hoofdmap van het elektronisch dossier zijn toegevoegd, dan zijn die nu zichtbaar.

Een nieuwe map aanmaken

Een nieuwe map aanmaken, bijvoorbeeld om alle BTW aangiften in te bewaren, is zo gedaan. In dit voorbeeld wordt een bestand toegevoegd aan de geopende Hoofdmap.

De nieuwe map wordt zichtbaar in de geopende map, in dit voorbeeld is dat de hoofdmap.

ED-addedfolder

 

Map eigenschappen beheren
ED-folder Properties
 
 • Selecteer een map door er 1x op te klikken.
De Map opent zich en de inhoud wordt zichtbaar. Een nieuw aangemaakte map is uiteraard leeg.
Rechts in het scherm worden de Map eigenschappen weergegeven. 

Hier kan door intypen de Naam van een map aangepast worden.

 • Klik op de opslaan knop  ED-Opslaan Icon  om wijzigingen op te slaan anders worden ze niet uitgevoerd.

Deze knop wordt alleen getoond als de eigenschappen van een bestand (of map) zijn gewijzigd.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Verdere functies die met mappen uitgevoerd kunnen worden zijn :

Map verwijderen

Mappen die nog bestanden bevatten kunnen pas verwijderd worden nadat alle bestanden uit die map verwijderd zijn. Zo kunnen er dus nooit grotere aantallen bestanden per ongeluk verwijderd worden. Verplaats of verwijder eerst de inhoud van een map voordat de map verwijderd wordt.

Map verplaatsen

Mappen kunnen naar elke gewenste andere map verplaatst worden.

Map actiemenu

Door met de rechtermuisknop op een map te klikken wordt het map actiemenu zichtbaar. Dit menu bevat een aantal mogelijkheden.

ED-folderactiemenu

ED-privemap Icon

 
 • Openen : De map wordt geopend en de inhoud wordt zichtbaar
 • Alleen voor mij  : De map is voortaan alleen voor u als gebruiker zichtbaar en te openen.

Op de map wordt met een slotje aangegeven dat een map privé is. Andere gebruikers zien deze map in zijn geheel niet.
Zo'n map kan ook weer voor een ieder zichtbaar en toegankelijk gemaakt worden als volgt :

 • Publiek (iedereen) :De map is voortaan voor iedere gebruiker zichtbaar en te openen.
  Het slotje op de map verdwijnt.

 • Compressie/ ZIP : De map met complete inhoud wordt gecomprimeerd.
  Deze functie is belangrijk om grotere aantallen bestanden makkelijker te downloaden.

 • Plakken : Als er een bestand zojuist is geknipt of gekopieerd, dan kan dit bestand direct in deze map geplakt/geplaatst worden.
 • Verwijderen : Hiermee kan de map, mits leeg, verwijderd worden.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Meer informatie

- Klik hier voor alle online help informatie over dit onderwerp en/of gerelateerde functies.

Tags hoofdmap actiemenu map elektronisch dossier
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.